Xác định các trường hợp không được trích khấu hao tài sản cố định?

 Xác định các trường hợp không được trích khấu hao tài sản cố định?
Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016, Thông tư số 28/2017/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư đã xác định cụ thể các trường hợp không được trích khấu hao tài sản cố định...

Khấu hao theo đường thẳng nhìn từ góc độ tài chính

Khấu hao theo đường thẳng nhìn từ góc độ tài chính
Khấu hao theo phương pháp đường thẳng hiện nay được áp dụng phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên, cách tính của phương pháp này ở Việt Nam so với một số nước như Hoa Kỳ lại có sự khác nhau. Do đó, hoàn thiện phương pháp khấu hao theo đường thẳng, nhằm phản ánh đúng chi phí sản xuất kinh doanh, thu hồi đủ vốn đầu tư ban đầu, xác định đúng thuế thu nhập doanh nghiệp, phù hợp với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế là một yêu cầu bức thiết hiện nay.

Điều chỉnh, bổ sung nhiều quy định về trích khấu hao tài sản cố định

Điều chỉnh, bổ sung nhiều quy định về trích khấu hao tài sản cố định

Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 147/2016/TT-BTC về việc sửa đổi Thông tư số 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Trong đó, nhiều nội dung mới liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp đã được Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn.

Bàn về áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay

Bàn về áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay
Trong hoạt động doanh nghiệp, công tác kế toán quản trị vô cùng quan trọng. Ở nước ta, việc áp dụng kế toán quản trị tuy đã được đề cập trong một số quy định pháp luật nhưng lại chưa bắt buộc doanh nghiệp thực hiện, cho dù thực tế chứng minh kế toán quản trị ngày càng thể hiện vai trò quan trọng. Đối với các doanh nghiệp sản xuất lại càng có ý nghĩa đặc biệt hơn, bởi tính phức tạp, đa dạng của các loại chi phí, giá thành sản phẩm…

Ý nghĩa quan trọng với hoạt động khám chữa bệnh của các tuyến bệnh viện trên cả nước

Ý nghĩa quan trọng với hoạt động khám chữa bệnh của các tuyến bệnh viện trên cả nước
(Tài chính) Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng - người đứng đầu cơ quan soạn thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 43/2006/NĐ-CP về đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập cho rằng, trọng tâm thực hiện đổi mới cơ chế tài chính sự nghiệp công là xây dựng giá, phí dịch vụ sự nghiệp công theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp nói chung, đồng thời chấp nhận giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập không hiệu quả.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Những điểm mới về căn cứ tính thuế, thu nhập được miễn thuế và thuế suất

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Những điểm mới về căn cứ tính thuế, thu nhập được miễn thuế và thuế suất
(Tài chính) Nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho người nộp thuế, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, giảm bớt những khó khăn cho doanh nghiệp (DN) trong tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước đang có xu thế giảm phát, ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập DN (TNDN).