Một số vấn đề về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Một số vấn đề về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Bối cảnh kinh tế năm 2017 đã đặt ra cả thuận lợi và khó khăn cho việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước. Vượt qua những khó khăn, tận dụng tốt những kết quả đạt được của năm 2017 đem lại những bài học tốt cho việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Bài viết đánh giá khái quát về tình hình thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 và những phân tích nhận định về việc thực hiện ngân sách nhà nước 2018.

Vai trò kiến tạo của Nhà nước trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Vai trò kiến tạo của Nhà nước trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Có một sự đồng thuận chung giữa các nhà khoa học và hoạch định chính sách là Nhà nước thực hiện vai trò kiến tạo trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức điều hành nền kinh tế và giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở phân tích những thành tựu và hạn chế trong thực hiện vai trò kiến tạo thúc đẩy tăng trưởng của Nhà nước, bài viết đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm thực hiện vai trò kiến tạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai ở Việt Nam.