Hồ sơ đề nghị cấp phép kinh doanh vàng miếng gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị cấp phép kinh doanh vàng miếng gồm những gì?
Thông tư 03/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành ngày 06/06/2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có hướng dẫn về hồ sơ đề nghị cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Về phương thức giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước

Về phương thức giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và chủ thể quản lý doanh nghiệp đưa ra những giải pháp quản lý hữu hiệu nhằm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, phương thức giám sát tài chính tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước còn chưa rõ nét, hầu hết chỉ giám sát sau một cách gián tiếp. Vì vậy, việc nghiên cứu bổ sung phương thức giám sát trực tiếp, phương pháp giám sát gián tiếp đối với lĩnh vực tài chính là cần thiết.

Cơ hội và thách thức đối với lao động hành nghề kế toán

Cơ hội và thách thức đối với lao động hành nghề kế toán

Nghiên cứu trình bày tổng quan về di chuyển lao động hành nghề kế toán, đánh giá những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Trên cơ sở đó, bài viết rút ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy hơn nữa nghề kế toán tại Việt Nam hội nhập AEC.

Một số vấn đề về phát triển dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam

Một số vấn đề về phát triển dịch vụ kế toán, kiểm toán Việt Nam

Trong nền kinh tế mở cửa và hội nhập quốc tế, kế toán và kiểm toán không chỉ là công cụ quản lý kinh tế - tài chính mà trở thành một ngành dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh quan trọng. Do xuất phát điểm của các dịch vụ kế toán, kiểm toán của Việt Nam tham gia hội nhập còn khá thấp nên việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp nhằm phát triển và nâng cao dịch vụ kế toán, kiểm toán của nước ta có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến trình tham gia hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế

Đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế
Bên cạnh việc tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, ngành Thuế luôn coi trọng công tác thanh, kiểm tra, góp phần giảm số thuế nợ, tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

Dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam (Vinamotor)trong năm 2014 và 2015, bài viết phân tích, đánh giá những mặt đã đạt được cũng như nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại của hoạt động quản lý vốn và kinh doanh của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam sau cổ phần hóa. Một số giải pháp được đề xuất nhằm giúp Tổng công ty nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian tới.

Bàn thêm về đình chỉ, tạm ngưng và chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán

Bàn thêm về đình chỉ, tạm ngưng và chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán

Kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của Luật Kế toán 2015. Bài viết hệ thống lại một số quy định mới đáng chú ý về việc đình chỉ, tạm ngưng và chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này hiểu rõ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.