Cung cấp thông tin cho Hải quan: Lợi ích kép cho doanh nghiệp

Cung cấp thông tin cho Hải quan: Lợi ích kép cho doanh nghiệp

Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các thông tin để bổ sung hồ sơ doanh nghiệp hàng năm theo yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan là quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp. Điều này đã được quy định cụ thể tại Luật Hải quan, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng  hiểu rõ và thực hiện đầy đủ.

Sửa đổi Luật Hải quan: Mở rộng và tăng cường kiểm soát địa bàn hoạt động hải quan

Sửa đổi Luật Hải quan: Mở rộng và tăng cường kiểm soát địa bàn hoạt động hải quan

Địa bàn hoạt động hải quan là một trong những nội dung sửa đổi quan trọng trong đề án Luật Hải quan sửa đổi do Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan chủ trì xây dựng, hiện đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các bộ, ngành và đang được tiến hành chỉnh lý.