Tác động của một số khoản nộp ngân sách tới khả năng tích tụ vốn của doanh nghiệp

Tác động của một số khoản nộp ngân sách tới khả năng tích tụ vốn của doanh nghiệp
Thuế và các khoản nộp ngân sách đóng vai trò nhất định đối với khả năng sinh lời của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành chế biến, chế tạo. Trong ngành chế biến, chế tạo doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, mức thuế và các khoản phải nộp ngân sách luôn gấp 2-3 lần so với mức lợi nhuận trước thuế. Tại các doanh nghiệp siêu nhỏ, tỷ lệ này thậm chí có những năm lên tới 4-4,5 lần. Trên cơ sở so sánh về lợi nhuận trước thuế với mức thuế và các khoản mà doanh nghiệp phải nộp ngân sách, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm khoan sức các doanh nghiệp này trong bối cảnh hội nhập.

Chi ngân sách nhà nước ứng phó rủi ro thiên tai của Việt Nam

Chi ngân sách nhà nước ứng phó rủi ro thiên tai của Việt Nam
 Ngày 21/2/2017, bên lề Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017 tại TP. Nha Trang, Bộ Tài chính đã chủ trì tổ chức Hội thảo “Chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai”. Nội dung buổi Hội thảo cho thấy, các chính sách liên quan đến chi ngân sách nhà nước của Việt Nam đã đáp ứng được việc hỗ trợ quản lý rủi ro thiên tai ở tất cả các khâu.

Dự án về môi trường được chi từ nguồn ngân sách Trung ương?

Dự án về môi trường được chi từ nguồn ngân sách Trung ương?
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/2/2017, Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành đã hướng dẫn cụ thể các hoạt động, dự án môi trường được thực hiện chi theo nguồn ngân sách Trung ương.