Quy định mới về nhuận bút tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật

Quy định mới về nhuận bút tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật
(Tài chính) Lâu nay, công tác xuất bản các ấn phẩm điện ảnh, mỹ thuật đang nở rộ, kéo theo đó là việc quản lý tài chính đối với hoạt động này rất phức tạp, đặc biệt là chế độ chi trả thù lao, nhuận bút cho các tác phẩm chưa thống nhất, có nơi cao, có nơi quá thấp… chưa công bằng đối với tác giả, dẫn đến nhiều vấn đề bất cập như bản quyền tác giả, thu sau nhân bản ấn phẩm...