Nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng hệ thống pháp luật tài chính

Nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng hệ thống pháp luật tài chính
Trong những năm qua, công tác cải cách thể chế của Bộ Tài chính luôn được gắn với công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính. Nhờ đó, hệ thống pháp luật tài chính đã có bước hoàn thiện quan trọng, với số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật được kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Xử lý vi phạm trật tự xây dựng, áp dụng quy định nào?

Xử lý vi phạm trật tự xây dựng, áp dụng quy định nào?
Ông Đào Văn Yên (Hà Nội) hỏi, tại thời điểm vi phạm trật tự xây dựng và lập biên bản, Nghị định 121/2013/NĐ-CP còn hiệu lực, nhưng chưa kịp ban hành quyết định xử lý thì Nghị định này hết hiệu lực, Nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực thì việc xử lý trường hợp này áp dụng nghị định nào?