Quản lý tiền lương đối với ban kiểm soát công ty TNHH Nhà nước nắm giữ 100% vốn

Quản lý tiền lương đối với ban kiểm soát công ty TNHH Nhà nước nắm giữ 100% vốn
Ngày 27/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2017/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

Thanh toán số giờ giảng vượt định mức tại các cơ sở đào tạo ra sao?

Thanh toán số giờ giảng vượt định mức tại các cơ sở đào tạo ra sao?
Giảng viên giảng dạy ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện không thuộc đối tượng áp dụng tính hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Vậy căn cứ nào để thanh toán chế độ vượt giờ cho các giảng viên?

Quy định mới về quỹ lương và thù lao cho DATC

Quy định mới về quỹ lương và thù lao cho DATC
Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) được Bộ Tài chính ban hành kèm theo Thông tư 134/2016/TT-BTC ngày 8/9/2016 được đánh giá là đã có nhiều đổi mới về quỹ tiền lương và thù lao kiêm nhiệm...

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng
Ngày 24/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 193/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Chế độ tài chính mới đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thủy sản

Chế độ tài chính mới đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thủy sản
(Tài chính) Theo Thông tư số 116/2014/TT-BTC mới được Bộ Tài chính ban hành, các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm thủy sản được phép sử dụng tối đa 30% doanh thu phí bảo hiểm để chi bán hàng, chi quản lý, chi hoa hồng đại lý bảo hiểm, chi thù lao. Trong đó, đối với hoa hồng đại lý bảo hiểm và thù lao, doanh nghiệp bảo hiểm được phép chi không quá 5% phí bảo hiểm thu được.

Thù lao đối với viên chức quản lý

 Thù lao đối với viên chức quản lý
(Tài chính) Viên chức quản lý chuyên trách được hưởng tiền lương gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành. Viên chức quản lý không chuyên trách được hưởng thù lao theo công việc và thời gian làm việc nhưng không vượt quá 20% tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách tương ứng.

Các chế tài trong hoạt động thương mại

Các chế tài trong hoạt động thương mại
(Tài chính) Trong hoạt động thương mại, sự thoả thuận giữa các bên thông thường được ghi nhận trong hợp đồng. Các bên có nghĩa vụ phải thực hiện đúng theo hợp đồng đó. Tuy nhiên, việc vi phạm nghĩa vụ hợp đồng vẫn có thể xảy ra, dù cố ý hay vô ý. Để bảo vệ quyền lợi của mình, bên bị vi phạm nên áp dụng các chế tài thương mại.