Hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia trong nông nghiệp cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia trong nông nghiệp cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên
Tại Quyết định số 07/QĐ-TTg, ngày 06/01/2017 về việc xuất cấp giống cây trồng, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương nhằm khắc phục hậu quả sau thiên tai...Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tạm ứng 35 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương cho các địa phương để hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Cơ chế mới trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Cơ chế mới trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Đối với lĩnh vực Giáo dục – đào tạo và dạy nghề, việc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới không thấp hơn mức dự toán chi Thủ tướng Chính phủ đã giao... là những quy định mới tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 quy định thế nào?

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 quy định thế nào?
Tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 nêu rõ, nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 của các địa phương bao gồm: 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2016 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao; 10% tiết kiệm chi thường xuyên...

Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo

Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo
Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao... là 3 nhóm chính sách được Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.


Yêu cầu về một sức bật lớn hơn của ngành Tài chính trong năm 2017

Yêu cầu về một sức bật lớn hơn của ngành Tài chính trong năm 2017

Năm 2016 là năm thắng lợi toàn diện của ngành Tài chính, thu ngân sách Trung ương đã vượt 7,8% dự toán; đảm bảo kịp thời các nhiệm vụ chi, tiềm lực dự trữ quốc gia tăng gấp đôi... Tuy nhiên, dư địa phấn đấu năm 2017 khá hạn hẹp, GDP tăng 6,7%, bội chi ngân sách dưới 3,5%, lạm phát khoảng 4%, đây là thách thức đòi hỏi Bộ Tài chính phải nỗ lực hơn nữa trong thực hiện các mục tiêu này.

Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi Ngân sách Nhà nước

Kiểm soát chặt chẽ dự toán chi Ngân sách Nhà nước
Tại Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về điều hành tài chính-ngân sách như: Hoàn thành kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách nhân rộng khoán xe công...