Đến năm 2021, mỗi năm giảm 1,5 đến 2% biên chế

Đến năm 2021, mỗi năm giảm 1,5 đến 2% biên chế
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 06/01/2017  chỉ thị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Đẩy mạnh triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017

Đẩy mạnh triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017
Để tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mới đây Bộ Tài chính đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác này trong năm 2017.

Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII

Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII
Sáng ngày 6/1/2017, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đến toàn thể cán bộ, đảng viên tại 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Tiếp tục chủ động, kiên định trong chặng đường phía trước

Tiếp tục chủ động, kiên định trong chặng đường phía trước
Nhân dịp năm mới 2017, Chủ tịch Nước Trần Ðại Quang đã chia sẻ với báo chí những đánh giá về thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, nhận định về những vận hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc. Người đứng đầu Nhà nước cũng bày tỏ niềm tin vào sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở chặng đường phía trước. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn Chủ tịch Nước.