Cổ phần hóa DNNN: Linh hoạt để bảo toàn vốn!

Cổ phần hóa DNNN: Linh hoạt để bảo toàn vốn!
Tinh thần chung của việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn là khẩn trương, nhưng phải chặt chẽ, không quá nóng vội để vừa đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu lại doanh nghiệp, vừa không thất thoát tài sản của nhà nước. Do vậy, tiến độ cần linh hoạt, chứ không áp đặt.

Tập đoàn nhà nước làm gì?

Tập đoàn nhà nước làm gì?
Mấy ngày nay, thông tin tuyên bố thoái vốn tại các công ty con, cũng như không đầu tư thêm vốn vào các doanh nghiệp ngoài ngành của các tập đoàn nhà nước lại dày đặc.