Phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí cầu Bến Thủy, Quốc lộ 1

Phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí cầu Bến Thủy, Quốc lộ 1
Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 255/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 51/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy và trạm thu phí cầu Bến Thủy II, Quốc lộ 1.

Phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5

Phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5
Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 254/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 quy định định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5.

Phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1

Phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1
Ngày 11/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 253/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 86/2015/TT-BTC ngày 08/6/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1661+600, Quốc lộ 1, tỉnh Bình Thuận.