Hướng dẫn tính chi phí hoàn trả mặt bằng

Hướng dẫn tính chi phí hoàn trả mặt bằng
Giải đáp vướng mắc của Công ty CP Tư vấn LICOGI đề nghị hướng dẫn xác định hạng mục chi phí trong chi phí xây dựng công trình và định mức chi phí tư vấn giám sát, thiết kế, Bộ Xây dựng có hướng dẫn về vấn đề này.

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải: Nhiệm vụ cấp bách

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải: Nhiệm vụ cấp bách
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến tháng 12/2016, cả nước có khoảng 800 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa trung bình đạt khoảng 36,6%. Dự kiến đến năm 2025, tỷ lệ dân số đô thị sẽ chiếm khoảng 50% dân số. Vì thế, Chính phủ coi việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải là một nhiệm vụ cấp bách.

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Ngày 26/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 333/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.