Giải pháp tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập

Giải pháp tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập
Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục đại học công lập theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các trường đại học công lập là phù hợp với xu thế quốc tế và định hướng của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua. Bài viết đánh giá quá trình thực hiện quyền tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường và phát huy tính tự chủ tài chính của các của các cơ sở giáo dục đại học công lập ở Việt Nam thời gian tới.

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế
Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. Một trong những điểm đáng chú ý và được xã hội kỳ vọng chính là Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (tháng 10/2016) xác định đổi mới mô hình tăng trưởng là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, làm rõ nội hàm đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta, nêu bật các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

Điểm mới trong quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn

Điểm mới trong quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn
Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, gắn đào tạo nghề với việc làm, góp phần đạt và vượt mục tiêu 80% người sau học nghề có việc làm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng với nhiều nội dung đổi mới quan trọng.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính
Đội ngũ cán bộ, công chức là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức có tính chất quyết định chất lượng của nền hành chính và hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Do đó, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước. Đánh giá những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính trong thời gian vừa qua, bài viết đề xuất các giải pháp có tính định hướng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tài chính trong thời gian tới.

Hoàn thiện công tác đào tạo tại Vietcombank

Hoàn thiện công tác đào tạo tại Vietcombank

Là nội dung buổi tọa đàm khoa học vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức Tại Vĩnh Phúc. Tham dự sự kiện, có ông Nghiêm Xuân Thành - HĐQT cùng một số lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo chi nhánh, phòng ban.

Định hướng triển khai thực hiện kế toán quản trị theo Luật Kế toán năm 2015

Định hướng triển khai thực hiện kế toán quản trị theo Luật Kế toán năm 2015
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới, việc đổi mới và hội nhập của kế toán Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó việc ban hành Luật Kế toán năm 2015 thay thế Luật Kế toán năm 2003 là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Để triển khai Luật Kế toán mới có hiệu quả, cần tiếp tục nghiên cứu và bổ sung những nội dung mới về kế toán quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng kế toán quản trị trong quá trình quản trị, điều hành tại các doanh nghiệp.

Các điều kiện để lao động mất việc làm được nhận hỗ trợ đào tạo?

Các điều kiện để lao động mất việc làm được nhận hỗ trợ đào tạo?

Ngày 17/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 152/2016/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 04/12/2016) quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Theo đó, lao động là đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định 46/2015/QĐ-TTg mất việc sẽ được Nhà nước hỗ trợ đào tạo.

Bàn về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghệ ô tô

Bàn về nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghệ ô tô
Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế, chất lượng nguồn nhân lực đang là thách thức lớn, nhất là đối với lĩnh vực công nghệ ô tô. Khảo sát thực tế đào tạo nghề công nghệ ô tô tại Trung tâm ô tô công nghệ cao cho thấy, cần phải có những giải pháp căn bản đáp ứng kịp thời nhu cầu hiện nay và trong tương lai của thị trường.

Tự chủ tài chính đối với đại học công lập: Lý luận và giải pháp

Tự chủ tài chính đối với đại học công lập: Lý luận và giải pháp
Việc trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập đã mở ra cơ hội cho các cơ sở giáo dục đại học công lập trong việc nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong quản lý tài chính và tài sản của đơn vị, sử dụng ngân sách nhà nước được giao tiết kiệm, hiệu quả hơn... Tuy nhiên, hoạt động này hiện vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc.