VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quy định mới về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Người khai hải quan được lựa chọn khai theo phương thức điện tử hoặc khai trên tờ khai hải quan giấy

Quy định mới về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Áp dụng các quy định mới tại Thông tư số 56/2019/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 23/8/2019, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế có một số thay đổi từ ngày 15/10/2019.

Hiện đại hóa hải quan trong quá cảnh hàng hóa giữa các nước ASEAN

Thực hiện hiệu quả các nội dung phát triển Chính phủ điện tử trong lĩnh vực hải quan

Nỗ lực cải cách thủ tục hải quan

Thông tư số 56/2019/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Về khai hải quan, Thông tư nêu rõ người khai hải quan thực hiện khai hải quan theo phương thức điện tử. Các trường hợp quy định tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, người khai hải quan được lựa chọn khai theo phương thức điện tử hoặc khai trên tờ khai hải quan giấy.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh căn cứ vào hồ sơ, tài liệu của hàng hóa, thông tin do chủ hàng cung cấp và thông tin cảnh báo nội bộ để thực hiện chia nhóm hàng hóa.

Hàng hóa xuất khẩu được chia vào nhóm 1 là tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại. Hàng hóa xuất khẩu nhóm 2 phải thỏa mãn các điều kiện: Có trị giá hải quan dưới 5 triệu đồng Việt Nam; Được miễn thuế xuất khẩu hoặc chịu thuế xuất khẩu với thuế suất là 0%; Không thuộc mặt hàng phải có giấy phép xuất khẩu, kiểm tra chuyên ngành.

Hàng hóa xuất khẩu nhóm 3 gồm: Hàng hóa xuất khẩu không thuộc nhóm 1, nhóm 2; hàng hóa thuộc nhóm 1, nhóm 2 nhưng chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền yêu cầu tự làm thủ tục hải quan; hàng hóa có thông tin cảnh báo nội bộ của doanh nghiệp; hàng hóa có nghi ngờ về trị giá hải quan.

Hàng hóa nhập khẩu được chia vào nhóm 1 là hàng hóa nhập khẩu là tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại. Hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 là hàng hóa có trị giá hải quan trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không thuộc mặt hàng phải có giấy phép nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành.

Hàng hóa nhập khẩu nhóm 3 gồm hàng hóa nhập khẩu không thuộc nhóm 1, nhóm 2; hàng hóa thuộc nhóm 1, nhóm 2 nhưng chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền yêu cầu tự làm thủ tục hải quan; hàng hóa có thông tin cảnh báo nội bộ của doanh nghiệp; hàng hóa có nghi ngờ về trị giá hải quan.

Trường hợp các thông tin trên hồ sơ, tài liệu của hàng hóa, thông tin do chủ hàng cung cấp không đủ căn cứ để chia nhóm hàng hóa, khai báo hải quan, doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện xem trước hàng hóa tại khu vực có camera giám sát, dưới sự giám sát của công chức hải quan.

Trường hợp cơ quan hải quan phát hiện tờ khai hải quan được khai báo theo nhóm hàng hóa không đúng theo quy định thì thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM