VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sẽ chỉ còn 13 quy chuẩn xây dựng Việt Nam

Rút gọn 29 quy chuẩn xây dựng hiện hành xuống còn 13 quy chuẩn.

Sẽ chỉ còn 13 quy chuẩn xây dựng Việt Nam

Theo sự thống nhất giữa các bộ, ngành, sẽ rút gọn 29 quy chuẩn xây dựng hiện hành xuống còn 13 quy chuẩn (QCVN).

Quy định mới về mức chi xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật

Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia giúp doanh nghiệp Việt “vươn ra biển lớn”

Hướng dẫn 12 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng quy chuẩn chất lượng cho sản phẩm

Theo đó, Bộ Xây dựng chủ trì biên soạn và ban hành 10 quy chuẩn gồm: quy hoạch xây dựng; số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; phân cấp, phân loại công trình xây dựng; nhà ở và công trình công cộng; Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; an toàn cháy cho nhà và công trình; công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; an toàn trong thi công xây dựng; các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả; xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Cùng với đó, Bộ Công Thương chủ trì biên soạn 02 quy chuẩn nhưng sẽ do Bộ Xây dựng ban hành. Đó là, quy chuẩn về công trình công nghiệp và quy chuẩn về công trình thủy điện. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng chủ trì biên soạn và ban hành 01 quy chuẩn về công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai.

Bộ Tài chính xem xét sửa đổi quy định về tài chính nhằm đảm bảo tính đúng và tính đủ nhân công, vật tư cho việc biên soạn hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn. Kinh phí thực hiện Đề án lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học - công nghệ hàng năm cấp cho các bộ, ngành.

Hiện nay, hệ thống tiêu chuẩn, số liệu do Tổng cục Đo lường Chất lượng và Viện Khoa học công nghệ xây dựng cung cấp có khoảng 1.504 tiêu chuẩn xây dựng (TCVN). Nhưng qua rà soát đã phát hiện 256 tiêu chuẩn trùng lặp nên thực tế chỉ còn 1.248 tiêu chuẩn. Trong số này, Bộ Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm biên soạn khoảng 1.068 tiêu chuẩn. Các bộ, ngành khác sẽ biên soạn khoảng 180 tiêu chuẩn còn lại.

Bộ Xây dựng cho biết, hiện Bộ đang có nhiều tiêu chuẩn giao thoa các bộ, ngành khác. Chính vì vậy, trước mắt, Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ phê duyệt Quy hoạch hệ thống quy chuẩn về xây dựng.

Các bộ, ngành liên quan xây dựng đề cương chi tiết, biên soạn bộ quy chuẩn theo danh mục được phê duyệt và rà soát danh mục tiêu chuẩn hiện có để tránh trùng lắp; phân định rõ theo chức năng, nhiệm vụ. Sau đó, các bộ, ngành sẽ trình Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phê duyệt hệ thống tiêu chuẩn cốt lõi trước khi biên soạn và đổi mới giáo trình trong hệ thống giáo dục đào tạo ngành xây dựng.

Để đảm bảo tính thống nhất, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ xem xét việc biên soạn, công bố tiêu chuẩn nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn được ban hành kịp thời, phục vụ nhiệm vụ quản lý của các bộ, ngành chuyên môn. Đồng thời, các chuyên gia cũng đề xuất, Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép các bộ, ngành được phép phát hành tiêu chuẩn sau khi có quyết định công bố của Bộ.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cũng cần xem xét tên và số hiệu bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Xây dựng dự kiến ban hành để áp dụng song song với bộ tiêu chuẩn hiện nay. Điều này sẽ giúp Bộ Xây dựng mua bản quyền bộ tiêu chuẩn của châu Âu để làm cơ sở biên soạn mới một số tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính xem xét sửa đổi quy định về tài chính nhằm đảm bảo tính đúng và tính đủ nhân công, vật tư cho việc biên soạn hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn. Kinh phí thực hiện Đề án lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học - công nghệ hàng năm cấp cho các bộ, ngành...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM