Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố 15 sự kiện đặc biệt ghi dấu 20 năm phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

20 năm phát triển, 15 dấu ấn nổi bật

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thị trường bảo hiểm Việt Nam:

20 năm phát triển, 15 dấu ấn nổi bật

(Tài chính) Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố 15 sự kiện đặc biệt ghi dấu 20 năm phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Theo bình chọn Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 15 sự kiện đặc biệt này bao gồm:

1. Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 là cơ sở pháp lý hình thành thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ và kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm.

2. Năm 1999: Thành lập Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tăng cường tính hợp tác, tự quản giữa các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH).

3. Cơ quan quản lý Nhà nước về Bảo hiểm và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam gia nhập Hội đồng các cơ quan quản lý Nhà nước về Bảo hiểm ASEAN (AIRM) và Hội đồng Bảo hiểm các nước ASEAN (AIC) vào tháng 8/2001, đồng thời đăng cai tổ chức thành công Hội nghị AIRM lần thứ 6, hội nghị AIC lần thứ 29 tại Hà Nội năm 2003.

4. Năm 2003: Thực hiện cổ phần hóa các DNBH đi đầu là Bảo Minh, Vinare, Bảo Việt, PVI.

5. Từ năm 2005: Lựa chọn nhà đầu tư, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán, bán cổ phần thu được thặng dư vốn lớn hơn nhiều lần vốn khi cổ phần hóa, đi đầu là Vinare, Bảo Minh, Bảo Việt, PVI, PTI, Bảo Long, PJICO, BIC.

6. Từ năm 2005 thực hiện Thông tư 98, Thông tư 99 bỏ rào cản bán BH vào khu vực kinh tế nhà nước, bán sản phẩm bảo hiểm bắt buộc và tái bảo hiểm bắt buộc, đồng thời quy định chế độ tài chính chung cho DNBH Việt Nam và nước ngoài. Xóa bỏ rào cản phân biệt đối xử với DNBH nước ngoài, DN Việt Nam chấp nhận cạnh tranh.

7. BIDV mua lại toàn bộ vốn góp của QBE trong liên doanh Việt Úc, thành lập nên Bảo hiểm BIC năm 2005; QBE mua lại Allianz Việt Nam năm 2005; Tiếp đến Dai-ichi mua lại Bảo Minh – CMG năm 2007.

8. Từ năm 2007, DNBH nhân thọ được phép triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị.

9. Chấp nhận cạnh tranh với việc bán sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ qua biên giới và thành lập chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010.

10. Từ năm 2011 Bảo Việt, Bảo Minh, Vinare thực hiện thí điểm bảo hiểm cây lúa, vật nuôi, thủy sản tại 20 tỉnh, thành phố. 7 DNBH (Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, UIC, AIG, QBE, Bảo Việt Tokiomarine) tiến hành thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

11. Tiến hành tái cơ cấu DNBH: Từ năm 2011, thực hiện chủ trương của Nhà nước, các DNBH tiến hành tái cơ cấu.
 
12. Từ năm 2011 khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thắt chặt tín dụng, thắt chặt đầu tư công chi tiêu công, hàng tồn kho và nút thắt tín dụng, các DNBH vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển.

13. Năm 2013: DNBH bảo hiểm nhân thọ tiến hành bảo hiểm hưu trí tự nguyện, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội.

14. Các DNBH tham gia thành lập Quỹ bảo hiểm xe cơ giới (năm 2009), Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm (năm 2013) và chuẩn bị thành lập Quỹ bảo hiểm năng lượng nguyên tử.

15. Bộ Tài chính và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức thành công các hội nghị về Bảo hiểm các nước ASEAN (AIRM 16 và AIC 39) do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 4 - 6/12/2013.
Có thể bạn quan tâm