Kích hoạt doanh nghiệp tư nhân

Kích hoạt doanh nghiệp tư nhân
PGS.TS. Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đánh giá, năm 2016, kinh tế tư nhân đã được kích hoạt, là nền tảng thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển hơn nữa trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Tổ chức tín dụng vững tin về triển vọng kinh doanh trong năm 2017

Tổ chức tín dụng vững tin về triển vọng kinh doanh trong năm 2017
Kết quả cuộc Điều tra xu hướng kinh doanh của các TCTD (tổ chức tín dụng) do Vụ Dự báo Thống kê, Ngân hàng Nhà nước cho thấy các TCTD khá lạc quan về kết quả đạt được trong năm 2016 và vững tin vào những bước phát triển mới trong năm 2017.

Bàn về tiêu chí giám sát, bảo toàn vốn Nhà nước tại các tập đoàn kinh tế hiện nay

Bàn về tiêu chí giám sát, bảo toàn vốn Nhà nước tại các tập đoàn kinh tế hiện nay
Giám sát tài chính là nhiệm vụ quan trọng của quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thì đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết. Bài viết đánh giá thực trạng giám sát tài chính, bảo toàn vốn nhà nước tại các tập đoàn kinh tế và đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp…