VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của SCIC

Chính phủ giao cho SCIC quyền lựa chọn và quyết định lĩnh vực, hình thức đầu tư và kinh doanh vốn theo nguyên tắc thị trường. nguồn: Internet

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của SCIC

Ngày 25/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017

Cơ hội từ cổ phần hóa: Nhìn từ vụ M&A "thế kỷ"

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Nhà đầu tư tranh thủ tìm hàng "hot"

Chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại SCIC đến năm 2020

Siết chặt việc đầu tư, góp vốn

Với một số quy định mới được sửa đổi, bổ sung, nhằm siết chặt việc quản lý, đầu tư, góp vốn của Nhà nước, Nghị định số 147/2017/NĐ-CP quy định rõ, SCIC không được đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, mua toàn bộ doanh nghiệp khác mà người quản lý, người đại diện tại doanh nghiệp đó là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Chủ tịch và thành viên Hội đồng Thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Tổng Công ty; Góp vốn cùng công ty con để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Ngoài ra, SCIC được chủ động sử dụng nguồn vốn kinh doanh để thực hiện đầu tư vào các dự án, lĩnh vực, ngành nghề trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành; Phù hợp với chiến lược, quy hoạch, Kế hoạch phát triển của SCIC đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đầu tư có hiệu quả; Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn của SCIC cũng như đảm bảo nguồn vốn của SCIC khi thực hiện các lĩnh vực đầu tư.

Đồng thời, đối với các công trình, dự án hạ tầng quan trọng mà Nhà nước cần hỗ trợ đầu tư, SCIC tham gia với vai trò nhà đầu tư tài chính và huy động nguồn vốn trong và ngoài nước để triển khai thực hiện.

SCIC có quyền chọn và quyết định lĩnh vực đầu tư, kinh doanh vốn

Chính phủ giao cho SCIC quyền lựa chọn và quyết định lĩnh vực, hình thức đầu tư và kinh doanh vốn theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm hiệu quả, có khả năng sinh lời và phù hợp với quy định của pháp luật.

Với trường hợp thực hiện nhiệm vụ đầu tư, kinh doanh vốn có mục tiêu chính trị - xã hội do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao SCIC phải tổ chức theo dõi để xác định rõ kết quả việc thực hiện những nhiệm vụ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý;

SCIC được góp vốn, tài sản với các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước để liên doanh, liên kết bằng các hình thức sau: Mua một phần hoặc toàn bộ công ty khác, đầu tư thành lập doanh nghiệp mới, ký hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các hình thức khác theo quy định của pháp luật; Được quyền chủ động quyết định đầu tư thêm vốn, bán vốn tại các doanh nghiệp nhận chuyển giao từ các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành và được thỏa thuận mua lại cổ phần, vốn góp đã bán cho nhà đầu tư để đảm bảo các quyền và lợi ích của Nhà nước...

Đồng thời, SCIC có quyền nhận ủy thác các nguồn vốn đầu tư từ Nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước; Được thành lập, tham gia góp vốn thành lập công ty con, công ty liên kết, bao gồm cả các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, SCIC được phép quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương; Thực hiện các quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà SCIC nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn SCIC đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, trong đó bao gồm cả phần vốn SCIC tiếp nhận theo quy định của pháp luật…

Ngành, nghề kinh doanh chính của SCIC là đầu tư và quản lý vốn đầu tư theo nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Tiếp nhận và thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ; Tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, bán vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đã tiếp nhận theo quy định hiện hành.

 

Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính là đầu tư và kinh doanh vốn vào ngành, lĩnh vực, dự án đem lại hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật; Cung cấp các dịch vụ tư vấn về đầu tư, tài chính, chuyển đổi, quản trị, mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật và các ngành, nghề khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Nguồn: Nghị định số 147/2017/NĐ-CP


PV.

Có thể bạn quan tâm