Hoạt động của doanh nghiệp Quý I/2016

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng Ba, cả nước có 9863 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 72,9 nghìn tỷ đồng, tăng 76,6% về số doanh nghiệp và tăng 35,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 7,4 tỷ đồng, giảm 23,1%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 123,7 nghìn người, tăng 66,3%.

Trong tháng, cả nước có 1960 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 22,9% so với tháng trước; có 3881 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 895 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 2986 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký), giảm 3,3%; có 724 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, giảm 15,5%.

Trong quý I năm nay, cả nước có 23767 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 186 nghìn tỷ đồng, tăng 24,8% về số doanh nghiệp và tăng 67,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 34,5%. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý I là 322,2 nghìn người, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động trong quý I năm nay là 9376 doanh nghiệp, tăng 84,1% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý I là 2919 doanh nghiệp, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng, chiếm tới 93%. Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 1181 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,5%); 877 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 30,0%); 473 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 16,2%) và 388 công ty cổ phần (chiếm 13,3%).

Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong quý I là 20044 doanh nghiệp, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 8026 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 12018 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Trong tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động có đăng ký, có 2883 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 35,9%); 2841 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 35,4%); 1408 công ty cổ phần (chiếm 17,5%) và 894 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 11,2%). Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế hoặc không đăng ký có 4811 công ty TNHH 1 thành viên (chiếm 40,0%); 3885 công ty TNHH 2 thành viên (chiếm 32,3%); 1899 công ty cổ phần (chiếm 15,9%) và 1422 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 11,8%) và 01 công ty hợp danh.

Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2016 cho thấy: Có 29,2% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm nay khả quan hơn quý trước; 27,1% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 43,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Dự kiến quý II so với quý I năm nay, có 53,3% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 11,2% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,5% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.

Về khối lượng sản xuất, có 31,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý I năm nay tăng so với quý trước; 29,5% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 39,1% số doanh nghiệp cho rằng ổn định. Về xu hướng quý II so với quý I, có 54,2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 10,6% số doanh nghiệp dự báo giảm và 35,2% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

Về đơn đặt hàng, có 29,0% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng quý I năm nay cao hơn quý trước; 27,1% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng giảm và 43,9% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định. Xu hướng quý II so với quý I tiếp tục khả quan với 50,5% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng cao hơn; 11,3% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 38,2% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu quý I năm nay so với quý trước, có 23,2% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu cao hơn; 24,5% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu giảm và 52,3% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu ổn định. Xu hướng quý II so với quý I, có 38,6% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 12,6% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 48,8% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.

Về chi phí sản xuất, có 23,6% số doanh nghiệp khẳng định chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm quý I năm nay tăng so với quý trước; 10,8% số doanh nghiệp cho biết chi phí giảm và 65,6% số doanh nghiệp cho rằng chi phí ổn định. Xu hướng trong quý II/2016, có 18,5% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất sẽ tăng so với quý I; 11,5% cho rằng chi phí giảm và 70% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất ổn định.

Về giá bán sản phẩm quý I năm nay so với quý trước, có 14,6% số doanh nghiệp cho biết có giá bán sản phẩm tăng; 12,3% số doanh nghiệp có giá bán thấp hơn và 73,1% số doanh nghiệp có giá bán sản phẩm ổn định. Dự kiến giá bán sản phẩm quý II so với quý I, có 16,7% số doanh nghiệp dự báo giá bán sản phẩm sẽ cao hơn; 8,2% số doanh nghiệp dự báo giá bán sẽ thấp hơn và 75,1% số doanh nghiệp dự báo giá bán sản phẩm sẽ ổn định.

Về tình hình tồn kho sản phẩm, có 18,5% số doanh nghiệp có lượng tồn kho quý I năm nay tăng so với quý trước; 31,1% số doanh nghiệp có lượng tồn kho giảm và 50,4% số doanh nghiệp giữ ổn định. Xu hướng quý II so với quý I, có 14,9% số doanh nghiệp dự báo lượng hàng tồn kho sẽ tăng; 30,8% số doanh nghiệp cho rằng lượng hàng tồn kho sẽ giảm và 54,3% số doanh nghiệp dự báo sẽ giữ ổn định.

Về tồn kho nguyên vật liệu quý I/2016 so với quý trước, có 17% số doanh nghiệp cho biết lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng; 28,7% số doanh nghiệp cho là giảm và 54,3% số doanh nghiệp trả lời giữ nguyên. Dự kiến quý II so với quý I, có 14,9% số doanh nghiệp dự báo lượng tồn kho nguyên vật liệu tăng; 28,4% dự báo lượng tồn kho giảm và 56,7% số doanh nghiệp cho rằng sẽ không có biến động về tồn kho nguyên, vật liệu.

Về sử dụng lao động quý I năm nay so với quý trước, có 14,3% số doanh nghiệp khẳng định quy mô lao động tăng; 16,2% số doanh nghiệp khẳng định giảm và 69,5% số doanh nghiệp cho biết giữ ổn định. Dự kiến quý II so với quý I, có 21,2% số doanh nghiệp dự báo quy mô lao động tăng; 8,2% số doanh nghiệp dự báo giảm và 70,6% số doanh nghiệp ổn định quy mô lao động.


Theo gso.gov.vn

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục