VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Ngân hàng gặp khó sẽ được “vay đặc biệt” để trả người gửi tiền

Ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt sẽ được vay tiền để trả khách hàng. Nguồn: internet

Ngân hàng gặp khó sẽ được “vay đặc biệt” để trả người gửi tiền

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Đáng chú ý, tại dự thảo này là các tổ chức tín dụng sẽ chỉ được dùng khoản vay đặc biệt này để hỗ trợ thanh khoản, chi trả tiền gửi cho người gửi cá nhân và không được dùng để trả cho người điều hành, cổ đông sáng lập và những người liên quan khác.

Những ngân hàng nào không được bảo lãnh bán nhà ... “trên giấy”?

Quy định về khoản vay đặc biệt với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Tiêu chuẩn lãnh đạo ngân hàng Việt Nam vừa siết lại chỉ qua một chữ!

Có luật vẫn khó phá sản ngân hàng

Dự thảo thông tư được công bố ngay sau khi Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010. Thông tư mới sẽ thay thế Thông tư số 06/2012/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

Ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt sẽ được vay tiền để trả khách hàng  

Theo dự thảo thông tư, kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt, dư nợ gốc, lãi của khoản cho vay tái cấp vốn chuyển thành dư nợ cho vay đặc biệt với lãi suất bằng lãi suất của khoản tái cấp vốn, thời hạn bằng thời hạn còn lại của khoản tái cấp vốn; việc xử lý khoản cho vay đặc biệt này thực hiện theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại tổ chức tín dụng hoặc theo phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được phê duyệt.

Đáng chú ý, dự thảo thông tư đưa ra quy định, tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng khoản vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản vào mục đích chi trả tiền gửi của người gửi tiền là cá nhân. Như vậy, trường hợp nếu ngân hàng phá sản sẽ được hỗ trợ “vay đặc biệt” để trả tiền người gửi.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng không được sử dụng khoản vay đặc biệt tại Ngân hàng Nhà nước để chi trả cho người có liên quan của tổ chức tín dụng; người điều hành, cổ đông sáng lập; người có liên quan của người quản lý, người điều hành, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập.

Tổ chức tín dụng nào được Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt?

Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt trong các trường hợp sau:

Cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh khoản khi tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống, bao gồm cả trường hợp tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi, chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;

Cho vay đặc biệt đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực theo phương án cơ cấu lại ngân hàng thương mại đã được phê duyệt.

Cũng theo dự thảo, thời hạn cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản, theo dự thảo thông tư, tối đa là 2 năm nhưng không quá thời hạn kiểm soát đặc biệt để thực hiện phương án cơ cấu lại theo phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt.

Dự thảo thông tư quy định, lãi suất cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng bằng lãi suất tái cấp vốn công bố trong từng thời kỳ.

Trường hợp đến hạn, tổ chức tín dụng chưa trả hết nợ gốc, lãi vay đặc biệt và không được Ngân hàng Nhà nước gia hạn thì lãi suất đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng cho vay đặc biệt, lãi suất đối với nợ lãi chậm trả bằng 50% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng cho vay đặc biệt.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM