Trao thêm quyền chủ động cho DATC

(Taichinh) - Với Quy chế mới không chỉ mở ra nhiều cơ hội cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) khi huy động và sử dụng nguồn vốn mà còn đảm bảo an toàn nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh... là nhận định chung của nhiều chuyên gia Quy chế quản lý tài chính của DATC vừa được Bộ Tài chính ban hành
Quy chế tài chính mới sẽ trao thêm quyền tự chủ cho DATC trong huy động và sử dụng vốn.Quy chế tài chính mới sẽ trao thêm quyền tự chủ cho DATC trong huy động và sử dụng vốn.

Theo đó, Quy chế mới sẽ trao thêm quyền tự chủ cho DATC trong huy độngsử dụng vốn. Căn cứ chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm DATC có quyền chủ động phương án, kế hoạch huy động vốn. 

Tuy nhiên, việc huy động, sử dụng vốn của DATC phải bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả và khả năng thanh toán nợ. Đồng thời, phải thực hiện thông qua hợp đồng vay vốn với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật…

Ngoài ra, quy chế mới của DATC cũng quy định rõ thẩm quyền huy động vốn cho Hội đồng thành viên Công ty. Cụ thể là, Hội đồng thành biên được quyết định phương án huy động vốn đối với từng dự án có mức huy động không quá 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của Công ty…

Việc huy động vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm tổng số nợ phải trả không quá ba lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn.

Hội đồng thành viên phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định phương án huy động vốn thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên. 

Trường hợp huy động vốn trên mức quy định, Hội đồng thành viên quyết định sau khi đề nghị và được Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương.

Công ty được quyền chủ động sử dụng vốn của Công ty để phục vụ hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Trong đó, sử dụng vốn để mua nợ, tài sản cho mục đích kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật; ưu tiên phục vụ quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

Hội đồng thành viên quy định cụ thể hồ sơ, trình tự xây dựng, thẩm định và thẩm quyền quyết định phương án mua nợ, tài sản áp dụng trong Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Quy chế này.

Mặt khác, việc sử dụng vốn phải thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định của cấp có thẩm quyền phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty. Đồng thời, nguồn vốn này có thể được sử dụng vốn để sửa chữa, nâng cấp tài sản, đầu tư mưa sắm tài sản cố định. 

Tuy nhiên, việc đầu tư mua sắm phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty và tuân thủ các quy định của Nhà nước; Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định; Hạch toán theo dõi tài sản đầu tư, mua sắm theo quy định hiện hành của pháp luật.

Định kỳ 6 tháng, kết thúc năm, DATC có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính tình hình biến động về tăng, giảm và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước để theo dõi, giám sát. 

Đồng thời, định kỳ hàng năm DATC phải đánh giá mức độ bảo toàn vốn của Công ty theo nguyên tắc sau: Sau khi trích lập các khoản dự phòng, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không phát sinh lỗ hoặc có lãi, doanh nghiệp bảo toàn vốn. 

Nếu sau khi trích lập các khoản dự phòng, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ, doanh nghiệp không bảo toàn được vốn.

Có hiệu lực từ ngày 01/11/2016, Quy chế quản lý tài chính của DATC được đánh giá là đảm bảo hài hòa được các nguyên tắc trong quản lý tài chính và tăng thêm quyền cho DATC trong huy động, sử dụng nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục