VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tiếp nhận tài trợ, đóng góp bằng tiền và hiện vật của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Quỹ phát triển DNNVV là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận

Tiếp nhận tài trợ, đóng góp bằng tiền và hiện vật của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Từ ngày 15/01/2021, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác để thực hiện các hoạt động quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV.

Phát triển kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh mới

Đề xuất chi hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn kinh phí đối với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Hoạt động này được thực hiện theo các nguyên tắc đã được nêu rõ tại Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT ngày 13/11/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển DNNVV.

Theo đó, Quỹ Phát triển DNNVV được tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác để thực hiện các hoạt động quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật Hỗ trợ DNNVV và Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 39/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Việc nhận vốn ủy thác, đóng góp phải đảm bảo phù hợp với khả năng hoàn trả của Quỹ.

Việc tài trợ, đóng góp, ủy thác cho Quỹ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch. Quỹ không được tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật.

Nhà tài trợ, bên đóng góp, bên ủy thác phải tự đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về nguồn gốc, tính hợp pháp của khoản tài trợ, đóng góp, ủy thác cho Quỹ.

Quỹ Phát triển DNNVV có thể nhận tài trợ, đóng góp bằng tiền. Nhà tài trợ, bên đóng góp thực hiện chuyển khoản tiền tài trợ, đóng góp bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ cho Quỹ thông qua tài khoản của Quỹ mở tại ngân hàng thương mại.

Đối với tài trợ, đóng góp bằng hiện vật: Nhà tài trợ, bên đóng góp chuyển giao cho Quỹ các hiện vật như máy móc, trang thiết bị, phương tiện giao thông, đất đai, công trình xây dựng và các hiện vật khác có giá trị sử dụng. Giá trị của hiện vật tài trợ, đóng góp cho Quỹ phải được quy đổi ra tiền là đồng Việt Nam, được thể hiện tại văn kiện, hồ sơ nhận tài trợ, đóng góp.

Đối với hiện vật là tài sản có nguyên giá trên thị trường từ 500 triệu đồng trở lên, Quỹ phải thuê tổ chức thẩm định giá định giá tài sản. Thời điểm định giá không quá 06 tháng tính đến thời điểm lập hồ sơ phê duyệt tài trợ, đóng góp. Đối với khoản đóng góp phải hoàn trả, Quỹ thực hiện hoàn trả theo thỏa thuận đã ký kết giữa các bên.

Đối với ủy thác, bên ủy thác sẽ chuyển khoản tiền ủy thác bằng đồng Việt Nam hoặc USD cho Quỹ thông qua tài khoản của Quỹ mở tại ngân hàng thương mại. Quỹ thực hiện hoàn trả cho bên ủy thác theo thỏa thuận ủy thác đã ký kết giữa các bên.

Khoản 1 Điều 20 Luật Hỗ trợ DNNVV nêu rõ: Quỹ phát triển DNNVV là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập, thực hiện các chức năng: Cho vay, tài trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị...

Khoản 1 Điều 36 Nghị định 39/2019/NĐ-CP ngày 10/05/2019 của Chính phủ quy định cụ thể vấn đề sử dụng vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của Quỹ phát triển DNNVV. Theo đó, Quỹ sử dụng vốn vay, tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác và lợi nhuận phát sinh từ các nguồn vốn này (nếu có) để thực hiện các hoạt động sau: Bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ; Thực hiện các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực cho DNNVV quy định tại Nghị định này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM