Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dưới 100 triệu như thế nào?

Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dưới 100 triệu như thế nào?
Ông Trọng Toàn (Bình Dương) hỏi: Những gói thầu dưới 100 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm thường xuyên của đơn vị thì có phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

Cảnh giác với thẻ ngân hàng giả

Cảnh giác với thẻ ngân hàng giả

Thẻ ngân hàng (NH) giả thường có những đặc điểm như phôi thẻ trắng, hoặc dán lên mặt trước của thẻ bản sao các thẻ visa, mastercard, mặt sau không có các đặc điểm an ninh như thẻ thật như lô-gô 3D, 3 chữ số CVV bảo mật thẻ.