VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Công bố kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2016

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công bố kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2016

Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính đã công bố kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2016.

Kiểm toán kiến nghị xử lý tài chính 35.931 tỷ đồng

Nâng cao vai trò kiểm toán trong tái cơ cấu và định giá doanh nghiệp

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán

Theo đó, thực hiện kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán hàng năm, từ ngày 10/10/2016 đến 14/12/2016, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính) đã chủ trì tổ chức kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2016 tại 15 doanh nghiệp kiểm toán.


Bộ Tài chính cho biết, mục đích của kế hoạch kiểm tra nhằm đánh giá việc xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng nội bộ của doanh nghiệp kiểm toán; Đánh giá tình hình tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề; và Phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.

Đánh giá chung về kết quả kiểm tra cho thấy, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán cho biết, về cơ bản, các công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến việc đăng ký và duy trì điều kiện hành nghề của kiểm toán viên hành nghề và việc đăng ký, duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán và các quy định khác của pháp luật về kiểm toán độc lập.

Về kiểm soát chất lượng, các doanh nghiệp kiểm toán đã xây dựng được các chính sách và thủ tục theo từng yếu tố của hệ thống kiểm soát chất lượng theo quy định của VSQC1. Đã xây dựng được quy trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. 

Nhìn chung, khâu “thiết kế” hệ thống kiểm soát chất lượng của Công ty khá tốt song việc triển khai “vận hành” trong thực tế còn hạn chế. Nhiều nội dung thực tế chưa đảm bảo tuân thủ hoàn toàn theo quy chế và quy trình.

Hầu hết, các công ty kiểm toán có lập hồ sơ kiểm toán, song các giấy tờ làm việc không được lập một cách khoa học, không có tham chiếu chéo hoặc tham chiếu tới các tài liệu sử dụng. Các tài liệu kiểm toán trong hồ sơ kiểm toán không đảm bảo đầy đủ các cấp soát xét, đặc biệt là soát xét của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán.

Các công ty được kiểm tra về cơ bản đã tuân thủ nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, đã bố trí các kiểm toán viên giải trình, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn.15 doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra bao gồm:


Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn DCPA, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Hồng Hà, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT, Công ty TNHH Kiểm toán AVICO, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN, Công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Biên Hòa, Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất, Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, Công ty TNHH Kiểm toán I.T.O, Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tín Việt - AICA và Công ty TNHH Kiểm toán E - Jung.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM