VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Dự kiến mức phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư 2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dự kiến mức phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư 2017

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.

Hướng dẫn mới về phí, lệ phí

Các trường hợp được sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản

150 cuộc kiểm toán, phát hiện "lỗi" hơn 22.000 tỷ đồng

Dự thảo quy định 6 đối tượng phải nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư gồm:

-  Người đề nghị cấp chứng chỉ luật sư;

-  Tổ chức luật sư hành nghề luật sư nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh, công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam;

-  Công ty luật nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung hành nghề của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;

-  Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung hoạt động;

-  Công ty luật nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại, thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;

-  Luật sư nước ngoài đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn hành nghề tại Việt Nam;

Mức thu phí, lệ phí lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư như sau:

Stt

Nội dung thu

Mức thu

(đồng/lần)

1

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

100.000

2

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư

400.000

3

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

20.000.000

4

Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hành nghề của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

4.000.000

5

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

1.000.000

6

Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam

2.000.000

7

Phí thẩm định điều kiện gia hạn hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam

1.000.000

8

Phí thẩm định điều kiện hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

400.000

Thông tư sẽ thay thế Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/1/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam và Thông tư số 118/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Thông số số 02/2012/TT-BTC.

Dự thảo thông tư đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính: mof.gov.vn


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM