VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tăng cường bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Tăng cường hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả

Đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp 7% GDP

Pháp luật tài chính doanh nghiệp so sánh giữa Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Doanh nghiệp 2005

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo đó, đến năm 2020, hệ thống cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ Trung ương đến địa phương được củng cố, kiện toàn, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ; trong đó tập trung vào các tỉnh, thành phố trọng điểm hình thành các ngành công nghiệp văn hóa; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; Khoảng 500 lượt người là các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan được tham dự các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

Đến năm 2025, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ trung ương đến địa phương được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ…

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đưa ra các giải pháp cụ thể như nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế; tăng cường năng lực quản lý và thực thi; đào tạo bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế; đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức ký thác, sử dụng và công chúng. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM