VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cam kết tín dụng của ngân hàng cho nhà thầu tuân thủ theo quy định nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cam kết tín dụng của ngân hàng cho nhà thầu tuân thủ theo quy định nào?

Trả lời ý kiến của độc giả về những nội dung liên quan đến cam kết tín dụng của ngân hàng cho nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn cụ thể.

Xác định nguồn kinh phí bảo đảm cho quá trình đấu thầu

Giải đáp về phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn

Trường hợp nào được áp dụng chỉ định thầu theo quy trình rút gọn?

Ông Nguyễn Bình Xuân làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh hỏi, trong yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bên mời thầu có đưa ra tiêu chí, nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 0,650 tỷ đồng.

Sau khi dự thầu, nhà thầu có nộp bảng cam kết tiền mặt của ngân hàng 650 triệu đồng, nhưng ngân hàng chỉ xác nhận số tiền trên có giá trị đến hết ngày 10/3/2016 (ngày mở thầu là ngày 8/3/2016). Việc xác nhận của ngân hàng như nêu trên trên có đúng yêu cầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại phần ghi chú số (8) Mục 2.1 Chương III và phần ghi chú Mẫu số 12 Chương IV Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm.

Đối với trường hợp ông Xuân hỏi, khi tham dự thầu, nếu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh có một hoặc một số tài sản có khả năng thanh khoản cao theo quy định nêu trên hoặc cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói đang xét với hạn mức tối thiểu bằng giá trị yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng thì được đánh giá "đạt" ở nội dung này.

Việc cam kết tín dụng của ngân hàng cho nhà thầu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về tín dụng, trong đó có sự ràng buộc và điều kiện giữa hai bên.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM