VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em thực hiện thế nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em thực hiện thế nào?

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 13796/BTC-NSNN hướng dẫn chi tiết về bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016 theo đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên.

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Giải đáp quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Cơ chế quản lý tài chính hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Giải đáp quy định khai nộp thuế khi nhập khẩu tàu biển

Cụ thể, về kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo năm 2016 như sau: Căn cứ số thẻ BHYT đã phát hành năm 2016 nêu tại Văn bản số 2248/UBND-KT của tỉnh Điện Biên (có xác nhận của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Điện Biên) và chế độ quy định, Bộ Tài chính xác định kinh phí ngân sách Trung ương (NSTW) hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với người nghèo năm 2016 của tỉnh Điện Biên là 226.154,3 triệu đồng, bằng với số địa phương đề nghị.

Tổng nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo năm 2016 của tỉnh Điện Biên là 204.487,6 triệu đồng, gồm: Kinh phí NSTW đã hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên là 204.211 triệu đồng; Kinh phí BHXH Tỉnh chuyển trả kinh phí do cấp trùng thẻ 276,6 triệu đồng.

Như vậy, kinh phí NSTW còn phải hỗ trợ tiếp cho tỉnh Điện Biên để mua thẻ BHYT cho người nghèo năm 2016 là 21.666,7 triệu đồng (226.154,3 triệu đồng - 204.487,6 triệu đồng).

Đối với kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016, căn cứ số thẻ BHYT đã phát hành năm 2016 nêu tại Văn bản số 2248/UBND-KT (có xác nhận của BHXH tỉnh Điện Biên) và chế độ quy định, Bộ Tài chính xác định kinh phí NSTW hỗ trợ mua thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016 của tỉnh Điện Biên là 52.389 triệu đồng, giảm 12.062,4 triệu đồng so với đề nghị của địa phương do không hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT truy thu của các đối tượng chậm đăng ký cấp thẻ so với thời điểm sinh (theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Văn bản số 777/BHXH-BT ngày 12/3/2015).

Tổng nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016 của tỉnh Điện Biên là 48.938,4 triệu đồng, gồm: Kinh phí NSTW đã hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên là 48.922 triệu đồng (nguồn dư năm 2015 chuyển sang là 1.932 triệu đồng, nguồn kinh phí NSTW hỗ trợ năm 2016 là 46.990 triệu đồng); Kinh phí BHXH Tỉnh chuyển trả kinh phí do cấp trùng thẻ 16,4 triệu đồng. Như vậy, kinh phí NSTW còn phải hỗ trợ tiếp cho tỉnh Điện Biên để mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016 là 3.450,6 triệu đồng.

Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách địa phương năm 2017 là 25.117,3 triệu đồng (21.666,7 triệu đồng + 3.450,6 triệu đồng) để mua thẻ BHYT cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi năm 2016.

Căn cứ vào nguồn kinh phí trên, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ quan có liên quan rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017./.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM