VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Các thành viên ASSA thống nhất ký tuyên bố chung

Các thành viên BCH Hiệp hội ASSA 35 ký thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị.

Các thành viên ASSA thống nhất ký tuyên bố chung

Chiều ngày 19/9/2018, ngay sau cuộc họp Ban Chấp hành và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, các thành viên Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 35 đã thống nhất ký tuyên bố chung của Hội nghị. Tạp chí Tài chính trân trọng giới thiệu nội dung Tuyên bố chung.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35

Tham gia ASSA góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế

ASSA 35: Hướng tới phát triển an sinh xã hội bền vững cho người dân

ASSA 35 - Cơ hội để BHXH Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại, nâng cao vị thế

CHÚNG TÔI - những người đứng đầu và đại diện tổ chức an sinh xã hội  là thành viên của Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN (sau đây gọi tắt là “ASSA”), nhân dịp Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN lần thứ 35 diễn ra tại Nha Trang, Việt Nam và kỷ niệm 20 năm thành lập ASSA (1998 - 2018).

NHẮC LẠI tinh thần khi các thành viên sáng lập ASSA họp tại Băng Cốc (Thái Lan) và ký bản thỏa thuận ngày 13/2/1998, nhằm tạo ra một tổ chức với mục tiêu thúc đẩy phát triển an sinh xã hội trong khu vực, phù hợp với nguyện vọng, luật pháp và quy định của các nước thành viên ASEAN.

KHẲNG ĐỊNH cam kết đối với Thỏa thuận ASSA, phản ánh mong muốn và ý chí tập thể của chúng ta, nhằm xây dựng cộng đồng an sinh xã hội đoàn kết, đồng thuận và phát triển vì lợi ích của người dân, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

GHI NHẬN các nỗ lực và thành tựu quan trọng của các tổ chức thành viên của ASSA trong 20 năm qua, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng Văn hóa- Xã hội ASEAN, đảm bảo lợi ích thiết thực của người dân về an sinh xã hội theo Tầm nhìn ASEAN 2025, hướng tới một “Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm”.

NHẤN MẠNH mong muốn của chúng ta về cách thức tiếp cận sáng tạo và tầm nhìn dài hạn trong bối cảnh hệ thống an sinh xã hội ASEAN đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những cơ hội và thách thức từ Cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình tự do dịch chuyển lao động trong khu vực; đòi hỏi sự liên kết hiệu quả, sự thống nhất trong đa dạng, phát huy thế mạnh của các tổ chức thành viên ASSA nhằm tạo nên sức mạnh cộng hưởng của cả Hiệp hội vì sự nghiệp an sinh xã hội bền vững cho mọi người dân trong Cộng đồng ASEAN của chúng ta theo tinh thần của Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

TIN TƯỞNG rằng, việc chúng ta cùng định hướng hợp tác với nhau và với các tổ chức an sinh xã hội quốc tế cùng hướng tới một hệ thống an sinh xã hội hiện đại, bền vững, tin cậy, minh bạch, toàn diện, đảm bảo tiếp cận cho mọi người dân thông qua quản trị tốt, hợp tác tốt sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thúc đẩy kết nối, đổi mới sáng tạo, thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các tổ chức an sinh xã hội trong khu vực và trên thế giới; nỗ lực hướng tới tạo dựng một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, tiến bộ, văn minh và phát triển theo tinh thần Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN 2025.

ĐẢM BẢO tiếp tục nỗ lực chung nhằm hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn định hướng hợp tác phát triển an sinh xã hội trong khu vực.

THÔNG QUA tại Hội nghị BCH ASSA lần thứ 35 tại Nha Trang, Việt Nam vào ngày 19/9/2018, trong một bản duy nhất, bằng tiếng Anh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM