VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Dự thảo Thông tư Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở của Chính phủ

Ngày 13/3/2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố toàn văn nội dung của Dự thảo Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ để xin ý kiến rộng rãi của nhân dân trước khi chính thức ban hành.

Thông tư này quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Một số nội dung chính trong dự thảo:

1. Về đối tượng áp dụng:

- Đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội;

- Đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vay để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2;

- Các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội, theo thông báo của Bộ Xây dựng.

2. Nguyên tắc cho vay hỗ trợ nhà :

- Các ngân hàng dành một lượng vốn tối thiểu 3% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm trước để cho vay các đối tượng cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đối tượng có thu nhập thấp, các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; các doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội với lãi suất và thời hạn phù hợp với lãi suất và thời hạn phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và điều kiện tài chính của ngân hàng.

NHNN dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ 05 ngân hàng để cho vay các đối tượng nêu trên, thông qua hình thức tái cấp vốn.

- Các ngân hàng thực hiện cho vay đối với khách hàng theo cơ chế cho vay hiện hành và quy định tại Thông tư này. Các ngân hàng có trách nhiệm xem xét, thẩm định và quyết định cho vay đối với khách hàng và chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình.

- Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả đầy đủ gốc, lãi đúng hạn cho ngân hàng theo hợp đồng tín dụng.

- Các ngân hàng cho vay các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, dự án chuyển đổi công năng từ dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội trên cơ sở danh mục các dự án của doanh nghiệp được Bộ Xây dựng tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước.

3. Điều kiện cho vay:

Ngoài các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành thì khách hàng phải đáp ứng thêm một số điều kiện sau:

- Đối với khách hàng là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đối tượng có thu nhập thấp vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

- Đối với khách hàng là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đối tượng có thu nhập thấp vay để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

- Đối với khách hàng là các doanh nghiệp có dự án xây dựng nhà ở xã hội và các doanh nghiệp có dự án chuyển đổi công năng từ dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội.

4. Lãi suất cho vay:

- Lãi suất cho vay của ngân hàng đối với khách hàng là 6%/năm, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến ngày 15/4/2016.

- Sau ngày 15/4/2016, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố mức lãi suất cho vay phù hợp để tiếp tục hỗ trợ khách hàng đã vay vốn.

- Thời gian áp dụng lãi suất cho khách hàng nêu tại khoản 1 và khoản 2 điều này tối đa là 10 năm đối với trường hợp khách hàng là đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và 5 năm đối với khách hàng là doanh nghiệp, nhưng không vượt quá thời điểm 15/4/2023.

5. Thời hạn cho vay:

- Đối với khách hàng là đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang: Thời hạn cho vay tối thiểu là 10 năm (thời hạn cho vay dưới 10 năm do khách hàng đề nghị với ngân hàng).

- Đối với khách hàng là doanh nghiệp: Thời hạn cho vay tối đa là 5 năm.

6. Tài sản bảo đảm tiền vay:

Ngân hàng xem xét và quyết định việc cho vay có bảo đảm hay không có bảo đảm bằng tài sản theo quy định của pháp luật.

Thông báo về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư của NHNN nhấn mạnh: Nghị quyết 02 của Chính phủ và Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở của NHNN là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản hiện nay.

Với ý nghĩa to lớn như vậy, NHNN rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ do NHNN chủ trì soạn thảo.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM