[Video] Nông trại do robot quản lý

[Video] Nông trại do robot quản lý
Nông trại được vận hành tự động hoàn toàn, dưới sự giám sát của robot nông dân và dữ liệu đám mây, cho năng suất cao gấp 30 lần nông trại truyền thống.