[Video] Diễn đàn kinh tế Việt Nam ViEF 2018 - Chuyên đề Thị trường Vốn - Tài Chính

[Video] Diễn đàn kinh tế Việt Nam ViEF 2018 - Chuyên đề Thị trường Vốn - Tài Chính
Những thực trạng và giải pháp để tái cấu trúc thị trường vốn - tài chính đã được thảo luận trong chuyên đề thứ hai thuộc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018 (Vietnam Economic Forum – ViEF) khai mạc sáng 21/8 tại Hà Nội.
Diễn đàn bao gồm 2 phiên:
- Phiên 1: Tái cấu trúc thị trường vốn và tài chính Việt Nam - Từ thực tiễn tới chính sách
- Phiên 2: Giải pháp mở rộng thị trường vốn dài hạn cho Việt Nam