Xây dựng các quy định nội bộ phòng ngừa hoạt động rửa tiền

Xây dựng các quy định nội bộ phòng ngừa hoạt động rửa tiền

Trong công tác phòng, chống rửa tiền, đối tượng báo cáo chính (các tổ chức tài chính, các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính) là bức tường, là rào cản đầu tiên đối với những nguồn tiền bất hợp pháp. Việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền là biện pháp phòng ngừa cơ bản mà bất kỳ đối tượng báo cáo nào cũng phải thực hiện.

Hiểu thế nào cho đúng về rửa tiền?

Hiểu thế nào cho đúng về rửa tiền?

Rửa tiền, tài trợ khủng bố đang là vấn nạn làm cả thế giới đau đầu với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó kiểm soát. Rửa tiền không chỉ ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh về lưu thông tiền tệ của một quốc gia, mà còn làm giảm giá trị của nội tệ, làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc nâng cao nhận thức về rửa tiền là việc làm cần thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Giải pháp phòng, chống rửa tiền thông qua các tổ chức tín dụng

Giải pháp phòng, chống rửa tiền thông qua các tổ chức tín dụng

Ở Việt Nam, hệ thống tổ chức tài chính được quản lý bởi nhiều cơ quan và được điều chỉnh bởi những bộ phận pháp luật khác nhau. Do đó, để ngăn chặn tiền “bẩn” có xu hướng thâm nhập vào nước ta, cần triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền thông qua các tổ chức tín dụng.

Khung pháp luật về phòng, chống rửa tiền và những vấn đề đặt ra

Khung pháp luật về phòng, chống rửa tiền và những vấn đề đặt ra

Mặc dù trong những năm qua Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, nhưng vấn nạn rửa tiền vẫn có diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp. Để ngăn chặn kịp thời hoạt động rửa tiền, cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với điều kiện hoàn cảnh mới.

Ngăn chặn nguồn tài trợ cho khủng bố

Ngăn chặn nguồn tài trợ cho khủng bố

Trong bối cảnh nguy cơ khủng bố ngày càng gia tăng, hầu hết các nước trên thế giới đã nhất trí rằng biện pháp tốt nhất để triệt tận gốc bạo lực chính là phát hiện sớm và ngăn chặn các nguồn tài chính nuôi dưỡng khủng bố.