VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Ông Nguyễn Trọng Đường - Phó Vụ trưởng phụ trách điều hành Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông -

Nhiều nền tảng quan trọng để phát huy vai trò của kinh tế số (*)

Nhiều nền tảng quan trọng để phát huy vai trò của kinh tế số (*)

Để phát huy vai trò của kinh tế số, chúng ta đang có những nền tảng quan trọng từ thể chế chính sách cho đến nhân lực, hạ tầng và đang tận dụng khá tốt cơ hội từ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư cũng như chuyển đổi số.