VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

BÁO CÁO NGÂN SÁCH DÀNH CHO CÔNG DÂN VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 TRÌNH QUỐC HỘI

[Video] Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội

[Video] Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội

“Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội” vừa được Bộ Tài chính công bố nhằm cung cấp thông tin đơn giản, dễ hiểu nhất về ngân sách nhà nước năm 2021 cho người dân. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Việc công khai Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hàng năm đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam.

Bộ Tài chính công bố báo cáo về dự toán ngân sách năm 2021 dành cho công dân

Bộ Tài chính công bố báo cáo về dự toán ngân sách năm 2021 dành cho công dân

Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội” nhằm cung cấp thông tin đơn giản, dễ hiểu nhất về ngân sách nhà nước năm 2021 cho người dân.

[Infographics] Bối cảnh thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020

[Infographics] Bối cảnh thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020

Trong năm 2020, đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu... đã ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2020). Tuy nhiên, Đảng và Nhà nước đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp, trong đó phải kể đến các chính sách tài chính - ngân sách nhà nước.

[Infographics] Ngân sách nhà nước ước thực hiện trong năm 2020

[Infographics] Ngân sách nhà nước ước thực hiện trong năm 2020

Theo số liệu của Bộ Tài chính, bội chi ngân sách năm 2020 khoảng 319,5-358 nghìn tỷ đồng, bằng 4,99-5,59% GDP.

[Infographics] Chính sách hỗ trợ của Bộ Tài chính đối với người dân và doanh nghiệp

[Infographics] Chính sách hỗ trợ của Bộ Tài chính đối với người dân và doanh nghiệp

Tính đến tháng 10/2020, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều chính sách hiệu quả, hỗ trợ tới người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.

[Infographics] Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước năm 2020

[Infographics] Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước năm 2020

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong năm 2020, bội chi ngân sách nhà nước khoảng 319,5 - 358 nghìn tỷ đồng, bẳng 4,99-5,59% GDP.

[Infographics] Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2021

[Infographics] Dự kiến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2021

Căn cứ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được xây dựng dựa trên kịch bản tăng trưởng kinh tế 6%, tốc độ tăng chỉ số tiêu dùng bình quân dưới 4%, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 5%...

[Infographics] Mục tiêu cụ thể và tổng quát về thu ngân sách nhà nước năm 2021

[Infographics] Mục tiêu cụ thể và tổng quát về thu ngân sách nhà nước năm 2021

Dự kiến thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.343,3 nghìn tỷ đồng tăng 1,5% so với dự toán năm 2020, chi ngân sách 1.687 nghìn tỷ đồng giảm 3% so với dự toán năm 2020.

[Infographics] Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước và nợ công năm 2021

[Infographics] Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước và nợ công năm 2021

Theo số liệu của Bộ Tài chính, năm 2021, dự kiến bội chi ngân sách nhà nước là 343,67 nghìn tỷ đồng, khoảng 4% GDP điều chỉnh trong khi đến hết năm 2021, dự kiến nợ công khoảng 46,1% GDP điều chỉnh nợ Chính phủ khoảng 41,9% GDP điều chỉnh.

[Infographics] Một số giải pháp thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023

[Infographics] Một số giải pháp thực hiện kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023

Để hoàn thành kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023, tại Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội vừa mới được công bố, Bộ Tài chính đã đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu.