VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

BỘ TÀI CHÍNH ĐẨY MẠNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần thực hiện “mục tiêu kép”

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần thực hiện “mục tiêu kép”

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 24/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Bộ Tài chính đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Bộ Tài chính đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Bộ Tài chính đặt mục tiêu đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, Bộ Tài chính số, nền kinh tế số và xã hội số.

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, đối tượng

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công là một trong những nội dung then chốt được nêu tại Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Tài chính. Để thực hiện hiệu quả công tác này, Bộ Tài chính đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện.

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán ngân sách

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán ngân sách

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 phải đảm bảo đúng quy định; dựa trên cơ sở các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán.

Xây dựng định mức chi thường xuyên năm 2022 phù hợp với khả năng cân đối ngân sách

Xây dựng định mức chi thường xuyên năm 2022 phù hợp với khả năng cân đối ngân sách

Bộ Tài chính đề xuất xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 phù hợp với khả năng cân đối NSNN năm 2022 và giai đoạn 2022-2025; thúc đẩy cơ cấu lại thu - chi NSNN và nợ công; góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công.

Chỉ quyết định chủ trương đầu tư công đối với các dự án có hiệu quả

Chỉ quyết định chủ trương đầu tư công đối với các dự án có hiệu quả

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, Bộ Tài chính xác định thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công.

Giảm tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước

Giảm tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Bộ Tài chính được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đó có quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN).

Bộ Tài chính đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất

Bộ Tài chính đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2021 của Bộ Tài chính được ban hành nhằm đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như giải pháp, biện pháp cần thực hiện.

Ưu tiên giải ngân phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ưu tiên giải ngân phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa công nghệ quản lý; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó… nhằm giữ vững ổn định hoạt động trong toàn hệ thống, không để dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn việc chi trả ngân sách.

Tăng cường kỷ luật tài khóa và tiết kiệm chi tiêu công nhằm cải thiện cân đối ngân sách

Tăng cường kỷ luật tài khóa và tiết kiệm chi tiêu công nhằm cải thiện cân đối ngân sách

Chính sách tài khóa hướng tới một ngân sách bền vững và ổn định về dài hạn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã từng bước thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường cải thiện cân đối ngân sách. Trong bối cảnh thu ngân sách còn nhiều khó khăn, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa xác định được “điểm dừng”, việc tiếp tục quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên để dành cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội là hết sức quan trọng. Bài viết này tập trung xem xét các vấn đề về chi ngân sách nhà nước những năm gần đây, xem xét các bài học về tăng cường kỷ luật, tiết kiệm ngân sách và các vấn đề đặt ra cho giai đoạn tới ở Việt Nam.