VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW

Giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Giải pháp mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột chính của hệ thống chính sách an sinh xã hội, là sự thay thế, hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ gặp phải những rủi ro trong cuộc sống.

Phát triển chương trình hưu trí tự nguyện: Cơ sở pháp lý và thực tiễn triển khai

Phát triển chương trình hưu trí tự nguyện: Cơ sở pháp lý và thực tiễn triển khai

Bên cạnh việc cải cách các chương trình hưu trí bắt buộc, sự hình thành và phát triển các chương trình hưu trí tự nguyện là một giải pháp có tính chiến lược dài hạn đối với hệ thống an sinh xã hội nói riêng và phát triển kinh tế nói chung.

Tăng cường sự liên kết hỗ trợ giữa các chính sách để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tăng cường sự liên kết hỗ trợ giữa các chính sách để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Với vai trò là xương sống trong hệ thống an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội đã góp phần ổn định cuộc sống của người lao động, trợ giúp người lao động khi gặp rủi ro hoặc khi hết tuổi lao động hay khi không còn khả năng lao động. Qua đó, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Giải pháp gia tăng số lượng lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội

Giải pháp gia tăng số lượng lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội của mỗi quốc gia. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn coi trọng bảo hiểm xã hội và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chính sách về bảo hiểm xã hội để tăng cường vai trò của bảo hiểm xã hội. Nhờ đó, số lượng người lao động trong khu vực chính thức và phi chính thức của nền kinh tế tham gia bảo hiểm xã hội không ngừng tăng lên.

Một số giải pháp để thực hiện hiệu quả chế độ bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam

Một số giải pháp để thực hiện hiệu quả chế độ bảo hiểm hưu trí ở Việt Nam

Chế độ bảo hiểm hưu trí hay chế độ trợ cấp tuổi già là một trong 9 chế độ bảo hiểm xã hội được Tổ chức Lao động quốc tế nêu trong Công ước số 102 ngày 4/6/1952 tại Giơ-ne -vơ.