VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH QUỐC GIA VÀ VAY, TRẢ NỢ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

[Infographics] Kế hoạch vay, hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn tới

[Infographics] Kế hoạch vay, hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn tới

Tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã đề ra các mục tiêu cụ thể Kế hoạch vay, hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong giai đoạn tới.

Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025

Ngày 28/7/2021, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 23/2021/QH15 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Quản lý chặt nợ công, giữ vững an toàn tài chính quốc gia

Quản lý chặt nợ công, giữ vững an toàn tài chính quốc gia

Tại Nghị quyết về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã xác định tổng mức vay, tỷ lệ nợ công phù hợp, để có thêm nguồn tăng vốn đầu tư công nhằm tạo đột phá và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng đối chiếu với một số chỉ tiêu khác, các đại biểu Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần chú ý trong điều hành, để quản lý chặt chẽ nợ công, giữ vững an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia.

[Infographics] Tổng thu, chi và tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

[Infographics] Tổng thu, chi và tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Ngày 28/7/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 23/2021/QH15 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, đưa ra các mục tiêu cụ thể về thu, chi và bội ngân sách nhà nước giai đoạn tới.

[Infographics] Mục tiêu bảo đảm an toàn nợ công giai đoạn 2021-2025

[Infographics] Mục tiêu bảo đảm an toàn nợ công giai đoạn 2021-2025

Tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã nêu rõ các mục tiêu bảo đảm an toàn nợ công giai đoạn tới.

[Infographics] Định hướng công tác tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2025

[Infographics] Định hướng công tác tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2025

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nêu rõ định hướng công tác tài chính quốc gia trong giai đoạn tới.

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025

Hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đưa ra tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.