VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung tổ chức phong trào thi đua yêu nước

Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính trên bục danh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Bộ Tài chính:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung tổ chức phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…", trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020, hằng năm, Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua.

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Tài chính

Kho bạc Nhà nước phát huy truyền thống vẻ vang qua các phong trào thi đua yêu nước

Nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tô thắm thêm thành tích ngành Dự trữ Nhà nước

Phát động hơn 500 phong trào thi đua trong toàn Ngành mỗi năm

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng và coi đây là một nội dung quan trọng, là rách nhiệm của các cấp lãnh đạo đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và mọi án bộ, công chức, người lao động trong ngành Tài chính.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu ước thì phải thi đua…", hàng năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, căn cứ đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị trong Ngành, Bộ Tài chính đã phát động các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua nước rút, chuyên đề với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hành động cụ thể. Đồng thời, tổ chức Lễ phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị trong Ngành.

Trong giai đoạn 2016-2020, với chủ đề, khẩu hiệu thi đua xuyên suốt "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2015 và cả giai đoạn 2016-2020”, các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và triển khai sâu rộng trong toàn Ngành, qua đó đã góp phần cổ vũ, động viên các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.  

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính đã tổ chức phát động 05 phong trào thi đua thường xuyên xuyên suốt trong toàn Ngành, với các khẩu hiệu, nội dung thi đua và giải pháp hành động cụ thể gắn liền với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế đất nước tại thời điểm phát động và hướng tới mục tiêu chung là phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu tài chính - ngân sách được giao.

Điển hình như: trong năm 2016, phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016”; năm 2017, phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu“Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017”; năm 2018, phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu hành động:“Đẩy mạnh kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ, triển khai kịp thời, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018”; năm 2019, phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Quyết tâm cao, chỉ đạo tốt, đẩy mạnh thi đua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019”.

Trong năm 2020, với khẩu hiệu "Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển; toàn ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020" Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua với 7 chỉ tiêu và 5 giải pháp cụ thể. Theo đó, các phong trào thi đua do Bộ phát động đã được các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính nhiệt tình hưởng ứng.

Tính đến nay, toàn ngành Tài chính đã phát động hơn 500 phong trào thi đua mỗi năm với nhiều khẩu hiệu, nội dung phong phú; kết hợp các phong trào thi đua thường xuyên với phong trào thi đua nước rút, chuyên đề, đột xuất tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong toàn Ngành, được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Qua các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Có thể kể đến một số phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành như các phong trào thi đua của khối cơ quan Bộ Tài chính: Phong trào thi đua "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Bộ Tài chính điện tử";  Phong trào "Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công"; phong trào thi đua“Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả"... 

Tổng cục Thuế với Phong trào thi đua "Đẩy mạnh kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2018”; Tổng cục Hải quan với Phong trào thi đua “Chung sức, đồng lòng, xây dựng Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại”, “Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”; Tổng cục Dự trữ Nhà nước với Phong trào thi đua “Chủ động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017”; Kho bạc Nhà nước với Phong trào thi đua “Tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao”; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với Phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam”...

Công tác tổ chức, triển khai các phong trào thi đua nhằm xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh cũng được ngành Tài chính chú trọng triển khai như: xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”, “Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong toàn Ngành cũng rất tích cực tham gia các phong trào thi đua do các đoàn thể, chính trị - xã hội phát động như“Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; các phong trào ủng hộ các Quỹ xã hội: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ vì Trường Sa thân yêu, ủng hộ đồng bào nơi bị thiên tai lũ lụt...

Chú trọng tuyên truyền, quán triệt, kiểm tra và tổng kết về phong trào thi đua yêu nước

Công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị của Bộ Chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng cũng được quan tâm và tiến hành thường xuyên, qua đó đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với sự  nghiệp xây dựng đất nước và vai trò của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đối với nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh công tác tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và công tác khen thưởng cũng được các cơ quan, đơn vị trong Ngành quan tâm, đảm bảo việc tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; động viên,  khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Đồng thời, qua kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hàng năm đã đánh giá những kết quả đạt được trong đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; những hạn chế còn tồn tại và những khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện, để từ đó kịp thời có những hướng dẫn, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tài chính.

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, có sức lan toả lớn, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành hăng hái thi đua lao động, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng để ngành Tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách 5 năm giai đoạn 2016-2020 được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao.

Trong năm 2020, với khẩu hiệu "Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển; toàn ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020" Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua với 7 chỉ tiêu và 5 giải pháp cụ thể. Theo đó, các phong trào thi đua do Bộ phát động đã được các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính nhiệt tình hưởng ứng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM