VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2017

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2017 ước tính đạt 786,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 617,7 nghìn tỷ đồng, bằng 62,4%; thu từ dầu thô 31,8 nghìn tỷ đồng, bằng 83%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 134,6 nghìn tỷ đồng, bằng 74,8%. 

Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 72,1 nghìn tỷ đồng, bằng 113,2% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 56,2 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 120,2 nghìn tỷ đồng, bằng 61,8%; thu thuế bảo vệ môi trường 27,8 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 111,4 nghìn tỷ đồng, bằng 55,4%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 137 nghìn tỷ đồng, bằng 47,8%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2017 ước tính đạt 851,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,2% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 623 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5%; chi trả nợ lãi 72,4 nghìn tỷ đồng, bằng 73,2%; riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 153 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 42,8% dự toán năm (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 149,3 nghìn tỷ đồng, bằng 42,4%). Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2017 ước tính đạt 128 nghìn tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán năm.

Nhìn chung, tiến độ thu, chi ngân sách Nhà nước trong 9 tháng năm nay còn chậm. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần có các giải pháp và tập trung chỉ đạo nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM