VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2018

Trong tháng Tư, cả nước có 14.510 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 133,5 nghìn tỷ đồng, tăng 79,5% về số doanh nghiệp và tăng 64,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 8,3%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới gần 106,7 nghìn người, tăng 54,7%.

Trong tháng, cả nước có 3.281 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 82,2% so với tháng trước; có 6.138 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm:  2.191 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 3.947 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 71,3%; có 1.378 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 74%.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 41.295 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 412 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 11,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 6,8%. Nếu tính cả 749 nghìn tỷ đồng của gần 12,2 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng năm 2018 là 1.161 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 11.442 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay lên hơn 52,7 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 4 tháng đầu năm nay là 332,1 nghìn người, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 4 tháng đầu năm nay có 14,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 34,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước; 5,7 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13,7%), tăng 2,8%; 5,1 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,3%), giảm 3,5%; 3,2 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,7%), tăng 1%; 2,4 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,9%), tăng 18,6%; 2,1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,1%), tăng 12,2%; 2 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 4,8%), tăng 42,5%; 1,1 nghìn doanh nghiệp giáo dục và đào tạo (chiếm 2,7%), tăng 13%...

Trong 4 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng trong cả nước đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có 5,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 7,8% (vốn đăng ký đạt 55,8 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8%); Đông Nam Bộ 17,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,7% (vốn đăng ký 187,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5%); Đồng bằng sông Cửu Long 3 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,3% (vốn đăng ký 29,6 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8%); Trung du và miền núi phía Bắc 1,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 3,1% (vốn đăng ký 16 nghìn tỷ đồng, giảm 21,1%); Tây Nguyên 1,0 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,4% (vốn đăng ký 5,9 nghìn tỷ đồng, giảm 40,7%); Đồng bằng sông Hồng 12,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,1% (vốn đăng ký 116,9 nghìn tỷ đồng, tăng 27%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2018 là 26.277 doanh nghiệp, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 14.187 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 23,5% và 12.090 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 24%.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 6.361 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 44,8%); 4.283 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 30,2%); 2.347 công ty cổ phần (chiếm 16,6%); 1.195 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 8,4%) và 1 công ty hợp danh.

Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong ngành bán buôn, bán lẻ là 5,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 38,9%), tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước; 2,2 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 15,3%), tăng 22,6%; 1,8 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,6%), tăng 17,6%; 723 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5,1%), tăng 31,5%...

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 6.148 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 50,9%); 3.004 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 24,8%); 2.303 công ty cổ phần (chiếm 19,1%); 634 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 5,2%) và 1 công ty hợp danh.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng đầu năm 2018 là 4.699 doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 4.296 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,4%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, có 2.083 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 44,3%); 1.372 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,2%); 581 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 12,4%); 661 công ty cổ phần (chiếm 14,1%) và 2 công ty hợp danh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM