dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên quan tâm thúc đẩy công tác dân vận trong toàn Đảng bộ, đóng góp thiết thực vào công tác dân vận trên cả nước."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

4 nội dung trọng tâm trong công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên quan tâm thúc đẩy công tác dân vận trong toàn Đảng bộ, đóng góp thiết thực vào công tác dân vận trên cả nước.

4 nội dung trọng tâm trong công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên quan tâm thúc đẩy công tác dân vận trong toàn Đảng bộ, đóng góp thiết thực vào công tác dân vận trên cả nước.

Quan điểm và những giải pháp mới về xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Ban Dân vận Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận

Ðề cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ðảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế: Vào cuộc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ mới

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2016

Với tinh thần đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XII xác định nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng bộ Khối trong giai đoạn 2015-2020 là “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể vững mạnh; trọng tâm là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, trong thời gian tới, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, tập trung thực hiện tốt một số biện pháp đẩy mạnh công tác dân vận được đề ra tại Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII. Trong đó, chú trọng vào 4 vấn đề chính sau:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động đối với công tác dân vận.

Hai là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Xác định nội dung và phương thức tiến hành công tác dân vận phù hợp với từng đối tượng cấp ủy và tổ chức đảng, của cơ quan, của đoàn thể quần chúng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Chú trọng làm tốt công tác dân vậntrong nội bộ cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của ngành, thiết thực đóng góp vào công tác dân vận trên phạm vi cả nước.

Ba là,nâng cao chất lượng công tác dân vận của cơ quan nhà nước. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt trách nhiệm vận động nhân dân.

Đổi mới lề lối làm việc, chú trọng thái độ đúng mực khi phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai các quy định cụ thể về quy trình thực hiện nhiệm vụ, theo phong cách: “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Bốn là, tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, trong đó, thủ trưởng cơ quan, đoan vị có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cấp ủy đáng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện và phát huy quyền làm chủ của công dân, thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, người lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, người lao động.

PV.

Có thể bạn quan tâm