VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với nhiều giải pháp trọng tâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bộ Tư pháp:

Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với nhiều giải pháp trọng tâm

Ngày 5/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với mục tiêu tổng quát: “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa công tác tư pháp lên tầm cao mới trước năm 2020”.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Hội nghị Trung ương thảo luận và quyết định những vấn đề cơ bản và hệ trọng

Vì một nền báo chí chiến đấu và nhân văn

Điện Biên: Tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá trong thời gian tới

Bắc Giang quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Chương trình hành động được ban hành nhằm cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của Đảng bộ; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Đồng thời, tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước; thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ mới đã xác định. Phân công rõ trách nhiệm triển khai thực hiện, đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Đảng ủy Bộ Tư pháp phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm thể chế hoá đầy đủ, kịp thời quan điểm, chủ trương, đường lối trong các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết chuyên đề, các quy định của Hiến pháp năm 2013.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;

Triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luạt năm 2015, phấn đấu đến năm 2020, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận với chi phí tuân thủ thấp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội…

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp xác định tập trung vào4nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy.

Trong đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc hàng ngày gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, là nội dung sinh hoạt thường xuyên của mỗi chi bộ, đơn vị; thực hiện tốt phương châm học đi đôi với làm, chú trọng việc làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực như:

Tận tụy, trách nhiệm với công việc; đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; đổi mới lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường đoàn kết nội bộ; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.

Cùng với đó, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về trách nhiệm nêu gương ở tất cả các cấp theo quy định. Cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp tự giác thực hiện nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, quan hệ ứng xử, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cấp ủy đảng các cấp kiên trì, kiên quyết tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; đưa nội dung cơ bản, thiết thực của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI vào chương trình công tác toàn khóa, hàng năm của cơ quan, đơn vị;

Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thẳng thắn kiểm điểm những những hạn chế, yếu kém, sai sót, khuyết điểm, chỉ đạo kiên quyết thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ và cấp ủy các cấp đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, lựa chọn kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên về những nội dung trọng tâm, trọng điểm. Lấy kết quả thực hiện các nội dung trên làm tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và xếp loại đảng viên cuối năm...

PV.

Có thể bạn quan tâm