VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Điều tiết số thu từ cổ tức của doanh nghiệp nhà nước về ngân sách trung ương

Ảnh minh họa: Nguồn: internet

Điều tiết số thu từ cổ tức của doanh nghiệp nhà nước về ngân sách trung ương

(Tài chính) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 204/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013, 2014. Trong đó có nội dung quan trọng về thu NSNN đối với cổ tức được chia năm 2013 và năm 2014 cho phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần có vốn nhà nước.

Theo đó, thu NSNN đối với cổ tức được chia năm 2013, và năm 2014 cho phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương, đại diện chủ sở hữu. Trong đó, cổ tức được chi cho phần vốn nhà nước quy định là số cổ tức được chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cho phần vốn nhà nước phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 (bao gồm cả phần cổ tức của các năm trước được chia trong năm và số cổ tức tạm chia theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị). Số thu cổ tức nộp NSNN này được điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương.

Nghị định quy định rõ, sau 10 này kể từ ngày ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có trách nhiệm đôn đốc công ty nộp khoản cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đặt tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Không quá 3 ngày làm việc  kể từ ngày thu tiền về Quỹ, SCIC phải chuyển nộp lại vào NSNN.

Thu NSNN đối với lợi nhuận còn lại của năm 2013 và năm 2014 sau khi trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật của các tập đoàn, tổng công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (bao gồm các công ty TNHH một thành viên là công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế; công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước; công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ-công ty con (bao gồm cả SCIC). Lợi nhuận còn lại nộp NSNN năm 2013, 2014 theo quy định là phần lợi nhuận sau khi trừ khoản lỗ  của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế, trích lập các quỹ theo quy định tại Nghị định 71/2013/NĐ-CP và các quỹ đặc thù khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Riêng năm 2013, được trừ cả khoản chi từ lợi nhuận sau thuế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng với SCIC, ngoài việc thực hiện thu nộp vào ngân sách khoản lợi nhuận còn lại theo quy định này còn có trách nhiệm nộp vào ngân sách khoản lợi nhuận còn lại thu về từ Quỹ phát sinh trong năm 2013 và năm 2014 của các công ty TNHH một thành viên độc lập 100% vốn nhà nước do bộ, ngành, địa phương là đại diện chủ sở hữu.

Nghị định quy định rõ, các DN là các tập đoàn, Tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm khai nộp vào NSNN trước ngày 10/12/2013 số lợi nhuận tạm tính 9 tháng đầu năm 2013. Khi quyết toán năm 2013, nộp số còn lại chậm nhất vào ngày 31/3/2014.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/12/2013.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM