VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Một số điểm mới trong quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Một số điểm mới trong quản lý, triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học

Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Đổi mới cơ chế quản lý - Thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ

Quyết liệt với cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học công nghệ

Thành lập Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế, tài chính-ngân hàng

Ưu tiên bán trực tiếp cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Đối với tài sản được trang bị để triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN: Thông tư hướng dẫn 05 hình thức xử lý tài sản bao gồm: (1) Điều chuyển tài sản; (2) Thanh lý tài sản; (3) Bán tài sản; (4) Nhà nước chuyển giao tài sản không bồi hoàn; (5) Xử lý theo Hợp đồng đối với tài sản thuê để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó, một số hình thức có tính chất đặc thù như:

Ưu tiên bán trực tiếp cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Theo lý giải của đơn vị soạn thảo, các tài sản được trang bị cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với việc phát huy kết quả nghiên cứu, các tài sản này thường gắn với mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ và thường chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số kinh phí để thực hiện nhiệm vụ (phần còn lại do các doanh nghiệp tự bỏ kinh phí), nếu bán trực tiếp cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đó sẽ phát huy tốt hơn công năng sử dụng của tài sản, giảm chi phí và thời gian xử lý tài sản.

Nhà nước chuyển giao không bồi hoàn tài sản được trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết quy định tại Điều 32 Luật Khoa học và Công nghệ và Điều 38 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. Lý do, tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định: “Nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này được Nhà nước hỗ trợ không thu hồi vốn đầu tư cho các dự án đối với các nội dung liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ của dự án”.

Về thẩm quyền quyết định xử lý tài sản khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hết thời hạn thực hiện theo Hợp đồng hoặc có quyết định chấm dứt thực hiện: Thông tư quy định thẩm quyền quyết định theo từng hình thức xử lý đối với tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do trung ương quản lý và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do địa phương quản lý. Thẩm quyền này được quy định tương ứng với quy định về thẩm quyền xử lý tài sản nhà nước nói chung, tài sản của các dự án nói riêng. Riêng đối với thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản giữa các Bộ, cơ quan trung ương, giữa trung ương và địa phương, do đây là các tài sản đặc thù gắn với việc hình thành kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; vì vậy Thông tư quy định Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh (là cơ quan chủ quản của nhiệm vụ khoa học và công nghệ) quyết định.

Về trình tự xử lý tài sản: Thông tư quy định cụ thể phương thức, thời hạn thực hiện việc xử lý tài sản theo từng hình thức phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy định tại Thông tư số 198/2013/TT-BTC. Do tài sản do Nhà nước trang bị cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thường chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ so với kinh phí do các tổ chức kinh tế bỏ ra để thực hiện nhiệm vụ nhưng lại có ý nghĩa động viên, tác động rất lớn tới việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; vì vậy, Thông tư cho phép trong một số trường hợp các doanh nghiệp khoa học và công nghệ được trả tiền mua tài sản trong một số năm, tương ứng với giá trị khấu hao doanh nghiệp có thể thu hồi được thông qua hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Đối với tài sản là kết quả của quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN

Thông tư quy định sau khi được đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ mức “Đạt” trở lên, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm kiểm kê kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà nước để thực hiện bàn giao. Riêng đối với tài sản của nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết quy định tại Điều 32 Luật khoa học và công nghệ và Điều 38 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ thuộc sở hữu của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Về hình thức xử lý: Thông tư quy định riêng cho hai nhóm kết quả nghiên cứu:

Đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước dưới dạng tài sản vô hình (kết quả nghiên cứu), việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho đối tượng thụ hưởng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước không thuộc phạm vi nêu trên, Thông tư quy định hình thức xử lý tài sản bao gồm: (1) Nhà nước giao tài sản cho tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; (2) Bán tài sản; (3) Điều chuyển tài sản./.

Theo mof.gov.vn

Có thể bạn quan tâm