VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sẽ tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sẽ tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm

Từ ngày 10/5/2018, phạt tiền từ 90 – 100 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi như: Việc tính toán trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm; Tham gia thực hiện việc tách quỹ và tính toán phân chia thặng dư hàng năm của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2017 và triển vọng năm 2018

Thị trường tài chính Việt Nam: Thêm nhiều dư địa cho hợp tác quốc tế

Thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục tăng trưởng vững chắc

Sửa quy định về xử phạt vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm

Đó là quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 48/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số được ban hành ngày 21/3/2018.

Theo đó, mức phạt cảnh cáo áp dụng đối với cá nhân, tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, xổ số không thực hiện đăng báo hàng ngày trong 5 số báo liên tiếp về những nội dung phải công bố theo quy định của pháp luật; Công bố không đúng thời hạn một trong những nội dung trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép đặt Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật; Không công bố các nội dung hoặc nội dung sửa đổi, bổ sung tại Giấy phép đặt Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ, DNBH sức khỏe không thực hiện theo quy định của pháp luật một trong các nhiệm vụ sau: Tính toán phí bảo hiểm và tham gia xây dựng quy tắc, điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm; Xác nhận phí bảo hiểm; Hàng năm đánh giá chênh lệch giữa các giả định tính phí với thực tế triển khai của từng sản phẩm...

Nghị định quy định mức phạt tiền từ 90 - 100 triệu đồng áp dụng đối với các hành vi của chuyên gia tính toán không thực hiện theo quy định của pháp luật như: Việc tính toán trích lập dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm; Tham gia thực hiện việc tách quỹ và tính toán phân chia thặng dư hàng năm của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm; Định kỳ hàng tháng, đánh giá khả năng thanh toán của DNBH nhân thọ, DNBH sức khỏe và xác nhận vào báo cáo khả năng thanh toán gửi Bộ Tài chính.

Với các hành vi vi phạm quy định về tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm, phân chia thặng dư, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với việc: Không đăng ký với Bộ Tài chính các nguyên tắc phân bổ tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chung liên quan đến cả quỹ chủ sở hữu và quỹ chủ hợp đồng trước khi áp dụng của DNBH, chi nhánh nước ngoài theo quy định của pháp luật; Áp dụng phương pháp phân chia thặng dư của DNBH nhân thọ trước khi được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 60- 70 triệu đồng áp dụng với một trong các hành vi vi phạm như: Tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm của DNBH chi nhánh nước ngoài không theo quy định của pháp luật; phân chia thặng dư của DNBH nhân thọ không thực hiện theo quy định của pháp luật…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM