Thực hiện nghiêm kết luận của Kiểm toán Nhà nước với quyết toán ngân sách nhà nước 2014

(Taichinh) - Ngày 27/9/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 13508/BTC-KBNN về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2014.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Thực hiện Nghị quyết số 21/2016/QH11 ngày 29/7/2016 của Quốc hội về điều chỉnh dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014 và Chỉ thị số 33/2008/CT- TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “thực hiện nghiêm các chính sách tài khoá và thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra" Bộ Tài chính đã có Công văn yêu cầu các thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2014. 

Theo đó, để kịp thời tổng hợp báo cáo Quốc hội theo đúng thời hạn quy định, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ờ Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị được kiểm toán tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vi trưc thuộc và cấp dưới triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2014 với các nội dung sau:

Thứ nhất, tăng cường quản lý tài chính - ngân sách, bảo đảm sử dụng NSNN, tiền và tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần có những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng xây dựng dự toán NSNN, bảo đảm dự toán NSNN sát thực tê, tránh tình trạng lập dự toán chưa đầy đủ căn cứ tính toán, điều chinh, bổ sung dự toán nhiều lần trong‘năm. 

Việc điều hành chi NSNN phải bám sát dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tránh tình trạng sử dụng sai nguồn kinh phí; thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án xây dựng cơ bản hoàn thành đúng thời hạn theo quy định của Luật NSNN và các quy định khác của pháp luật.

Đồng thời, khắc phục tình trạng tạm ứng vốn lớn, tạm ứng sai quy định, cho vay, tạm ứng kéo dài qua nhiêu năm chậm thu hồi; có giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; chi chuyển nguồn chậm, chuyển số dư của hoạt động không còn nhiệm vụ chi, số chi chuyển nguồn sang năm tăng so với năm trước, các khoản chi chuyển nguồn qua nhiều năm nhưng chưa thực hiện.

Đối với công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp không kê khai, kê khai không đầy đủ các khoản phải nộp NSNN, trốn lậu, nợ đọng thuế, nợ thuế quá hạn bảo đảm thu NSNN đúng, đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng các quy định của pháp luật đối với các cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách không còn phù hợp với quy định chung của Nhà nước; bãi bỏ các cơ chế, chính sách ban hành trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của cấp trên.

Thứ hai, xử lý các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán ngân sách năm 2014.

Tại Công văn, Bộ Tài chính nêu, đối với các kết luận, kiến nghị về xử lý các vi phạm về tài chính - ngân sách: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các địa phương và các đơn vị được kiểm toán cần tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm, tồn tại trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và thu nộp đầy đủ vào NSNN đối với các khoản thu, các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định của Luật NSNN.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng nêu rõ, đối với các kiến nghị về cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các địa phương và các đơn vị được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thấm quyền ban hành theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách không còn phù hợp với thực tiễn;

Đồng thời, bãi bỏ các cơ chế chính sách ban hành trái thẩm quyền hoặc trái với quy định của pháp luật. Trường hợp chưa sửa đổi, bổ sung, nêu rõ lý do và dự kiến thời hạn sửa đổi bổ sung.

Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, điều hành NSNN.
Thứ ba, các nội dung của Báo cáo kết quả xử lý các vi phạm về tài chính, ngân sách năm 2014.
Tại Công văn, Bộ Tài chính nhấn mạnh, Báo cáo kết quả xử lý các vi phạm về tài chính, ngân sách năm 2014 bao gồm cả kết quả thực hiện các kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách trong lĩnh vực tài chính - ngân sách gửi Bộ Tài chính (theo phụ lục 01, 02 đính kèm) trước ngày 15/10/2016 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ và được cập nhật, báo cáo đến 30/4/2017 để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Trong quá trình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2014 bao gồm cả các kiến nghị rà soát sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ cơ chế, chính sách quản lý tài chính ngân sách, các đơn vị được kiểm toán tiếp tục rà soát số kiến nghị. 

Những nội dung đơn vị chưa thống nhất với kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đề nghị có báo cáo giải trình cụ thể gửi Bộ Tài chính và Kiểm toán Nhà nước trước ngày 30/11/2016.

Thứ tư, duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2015 phải đúng chế độ và thời gian quy định.

Cơ quan có thẩm quyền khi duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2015 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoặc ngân sách cấp dưới phải theo đúng chế độ và thời gian quy định, đồng thời lưu ý đôn đốc, xử lý kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN các năm trước và đối với quyết toán NSNN 2014 chưa thực hiện hoặc mới thực hiện được một phần; 

Cùng với đó, đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trang ương và các đơn vị được kiểm toán phải nêu rõ lý do, biện pháp và thời hạn xử lý dứt điểm.

Sau ngày 30/11/2016, trường hợp các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa gửi các báo cáo theo quy định nêu trên, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu Kho bạc nhà nước tạm dừng việc rút kinh phí chi thường xuyên khối văn phòng đới với bộ, cơ quan Trung ương;

Mặt khác, tạm dừng việc rút số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương tương ứng với sổ kinh phí sai phạm của Kiểm toán Nhà nước kết luận, kiến nghị theo qui định tại Khoản 2 Điều 60 Luật NSNN và Khoản 2 Điều 62 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP cho đến khi nhận được báo cáo.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ những Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị được kiểm toán chưa gửi báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, hoặc theo báo cáo chưa thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán NSNN năm 2014.

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị được kiểm toán chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cấp dưới triển khai thực hiện.  

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục