kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, dịch vụ cảng (hoạt động không được ưu đãi). Năm 2009, công ty chúng tôi có đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại (trong lĩnh vực môi trường thuộc lĩnh vực xã hội hóa) thuộc danh mục nghành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP và đáp ứng đủ tiêu chí theo quyết định 1644/QĐ-TTg Chính phủ."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa

Đơn vị chúng tôi (Công ty TNHH A) được thành lập từ năm 2001 hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, dịch vụ cảng (hoạt động không được ưu đãi). Năm 2009, công ty chúng tôi có đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại (trong lĩnh vực môi trường thuộc lĩnh vực xã hội hóa) thuộc danh mục nghành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP và đáp ứng đủ tiêu chí theo quyết định 1644/QĐ-TTg Chính phủ.

Doanh thu chuyển nhượng cơ sở sản xuất được tính thuế thế nào?

Miễn thuế TNCN 50% đối với phần thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất

Xác định thu nhập chịu thuế đối với người lao động nước ngoài

Hướng dẫn kê khai thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Dự án này được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đầu từ “Lần đầu” trên cơ sở của Nghị định 69 và dự án này hoạt động dưới hình thức chi nhánh của công ty TNHH A tại địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, dự án này là ” dự án độc lập” với các dự đang hoạt động của công ty TNHH A. Dự án nhà máy xử lý chất thải nêu trên là Cở sở xã hội hóa “Mới thành lập theo quy định tại Nghị định 69 của Chính phủ” có đúng không (cơ sở xã hội hóa mới bởi Dự án cấp lần đầu và độc lập với các dự án đang hoạt động)?

Về nội dung này, Bộ Tài chính có hướng dẫn như sau:

3.1. Về giải thích từ ngữ theo Luật Đầu tư:

Dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải nguy hại (Dự án Nhà máy A) được thành lập năm 2009, vì vậy, việc thành lập được thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định số 108).

Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 108 quy định: “Dự án đầu tư mới là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện”.

Theo độc giả thì Dự án nhà máy A là dự án mới thực hiện lần đầu và hoạt động độc lập với các dự án khác của công ty TNHH A.

Như vậy, theo các quy định trên, đây là dự án được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư năm 2005 (dự án mới thực hiện lần đầu và hoạt động độc lập với các dự án khác của công ty TNHH A).

3.2. Về đối tượng điều chỉnh và điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo quy định của Nghị định số 69:

a. Về đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 69:

Điểm b Khoản 2 Mục I Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69 quy định đối tượng điều chỉnh như sau:

“Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

(Sau đây gọi tắt là cơ sở thực hiện xã hội hóa).

b. Về điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa:

Mục II Thông tư số 135 quy định:

“Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; môi trường phải thuộc danh mục loại hình và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định số 69”.

Như vậy, trường hợp Dự án nhà máy A đáp ứng quy định tại Điểm b Khoản 2 Mục I và Mục II Thông tư số 135 thì Dự án nhà máy A là cơ sở xã hội hóa và được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định số 69.

TCTC (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm