VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng dẫn doanh nghiệp xác định loại vốn cho dự án đầu tư

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hướng dẫn doanh nghiệp xác định loại vốn cho dự án đầu tư

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây hỏi, nguồn vốn đầu tư nêu trên được xác định là vốn Nhà nước hay vốn Nhà nước ngoài ngân sách hay là vốn khác?

Cách tính thuế đối với các dịch vụ tại bệnh viện

Doanh nghiệp mới thành lập khai thuế như thế nào?

Quy định về trích và sử dụng nguồn cải cách tiền lương

Xử lý hóa đơn điện tử có mã xác thực bị lỗi

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Việc xác định nguồn vốn đầu tư là vốn Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách hay vốn khác được quy định cụ thể tại Luật Đấu thầu năm 2013, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể:

Tại Điều 4 Khoản 44 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, vốn Nhà nước được quy định như sau: “Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất”.

Tại Khoản 14, Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 nêu trên, vốn Nhà nước ngoài ngân sách được quy định: “Vốn nhà nước ngoài ngân sách là vốn nhà nước theo quy định của pháp luật nhưng không bao gồm vốn ngân sách nhà nước”.

Việc xác định vốn ngân sách Nhà nước căn cứ theo quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, cụ thể: “Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước”.

Theo đó, vốn Nhà nước ngoài ngân sách là các nguồn vốn không nằm trong dự toán ngân sách Nhà nước được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định, quy định chi tiết tại Luật Đấu thầu, bao gồm: Công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Trường hợp không thuộc vốn Nhà nước (vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách) thì thuộc nguồn “vốn khác”.

Đề nghị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây căn cứ các quy định nêu trên để xác định nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư mở rộng hệ thống bến cảng của công ty.


PV. (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm